Esperantistaj ĵurnalistoj kongresis en Litovio

26–30 maj 2008 en Vilno (Litovio) okazis la unua mondkongreso de esperantistaj ĵurnalistoj kun pli ol 180 aliĝintoj el 37 landoj. La kongresa temo “Internacia interkultura komunikado: ĵurnalismo kaj Esperanto” estis traktita en pluraj raportoj kaj prelegoj plenkunsidaj kaj sekciaj.

Diskutinte la ĉeftemon, la kongreso akceptis 16 konkludojn kaj rekomendojn por la esperantistaj amaskomunikiloj. Alia grava kongresa decido estis reaktivigo de TEĴA (Tutmonda Esperantista Ĵurnalista Asocio), kiu apenaŭ funkciis dum la lastaj jaroj.

Danke al la subteno de litoviaj aŭtoritatoj la kongreskunsidoj pasis en la malnova urbodomo de Vilno kaj en la parlamento de Litovio; la loĝado, manĝado kaj ekskurso estis senpagaj por la kongresanoj. La prezidanto de la parlamento, Česlovas Juršėnas, bonvenigis la kongresanojn en la parlamento, kaj vespere regalis la kongresanojn per akcepto en parlamenta restoracio. Dum la akcepto li donis oficialan gratulleteron al la novelektita prezidanto de TEĴA, populara litova radia kaj televida ĵurnalisto Audrys Antanaitis.

La nova prezidanto de TEĴA estas ankaŭ vicprezidanto de Litova Ĵurnalista Asocio (LĴA), kaj kune kun Dainius Radzevičius, la prezidanto de LĴA, pretas labori por starigo de konkreta kunlaboro inter TEĴA kaj Internacia Federacio de Ĵurnalistoj. Krom Audrys Antanaitis, en la nova estraro de TEĴA estas ankaŭ Mariana Evlogieva (Bulgario), Kalle Kniivilä (Svedio), Aleksander Korĵenkov (Ruslando), Dieter Rooke (Svislando), Vytautas Šilas (Litovio).

La estraro antaŭ la julia membrokunveno en Roterdamo (kadre de la 93a UK) pretigos statutajn amendojn por jura registrado de la asocio, starigos retejon (www.tejha.org) kaj diskutliston, kaj invitos ĉiujn esperantistajn ĵurnalistojn, amatorajn kaj profesiajn, al membriĝo kaj kunlaboro en la renovigita TEĴA.

Kontaktadreso de la sekretario de TEĴA (Vytautas Šilas): litovastelo@takas.lt


Legu pli pri la kongreso:

Komentoj

Varmkorajn gratulojn por la unua internacia kongreso de esperantistoj-ĵurnalistoj! Mi legis la raporton de la Vilna kunveno en la revuo Esperanto de UEA (julio-aŭgusto 2008), kun la titoloj de la prelegoj.
Mi scias la landojn de kelkaj intervenantoj (H. Tonkin el Usono, A. Antanaitis el Litovio, A. Korĵenkov el Rusio, S. Marcek el Slovakio…), sed mi ne konas la lando de kelkaj aliaj.
Mi estos ĉe la Roderdama kongreso post kelkaj tagoj. Ĉu eblos ekhavi liston de landoj kiuj estis reprezentitaj en Vilnio, kaj eble statistikojn pri landoj? Fakte mi ĉiam miras ke multaj franciaj ĵurnalistoj ne scias eĉ la vorton “Esperanto”!
Tute sincere. Monika Juy

Mi esperas, ke ne tro ĝenas, se mi faras rimarkon rilate al la amaskomunikilaj rilatoj. Mi tre bone komprenas, ke oni ŝatus, se ekzemple ĉiu ĵurnalisto konus la vorton Esperanto, eble eĉ ĉiu enloĝanto. Mi tamen opinias, ke tio ne estas grava celo por la tiurilata laboro, pro du kaŭzoj: Unuflanke tio kostas multan laboron, aliflanke tio en si mem ne alportas multon.

Mi proponas starigi pli konkretajn celojn, nome krei maksimuman aperon de la vorto “Esperanto” en la amaskomunikiloj, prefere kun pozitiva aŭ neŭtrala mencio de la hodiaŭa uzado de Esperanto. (“Maksimume” povas signifi kiel eble plej multe da artikoloj aŭ, eble pli grave, kiel eble plej granda suma eldonkvanto por la artikoloj.)

Rilate al la neŭtrala aŭ pozitiva tono de artikolo: Ni konsciu, ke ne facile eblas kritiki Esperanton kaj rakonti malveraĵojn pri ĝi sen samtempe subteni ĝin. Jam la fakto en si mem, ke iu kritikas ĝin, ja signifas, ke ĝi estas menciinda. Tio influas tiujn eble kvin procentojn de la loĝantaro, kiu konsistigas nian celgrupon nun kaj dum la venontaj jardekoj. (La ceteraj 95 procentoj estas relative malgravaj por la demando, ĉu ni daŭre atingas pli da parolantoj aŭ ne.)

Membra ensaluto

© 2008-2012 TEĴA