Tutmonda Esperantista Ĵurnalista Asocio
teja
teja
teja
teja
teja
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb

Tutmonda Esperantista Ĵurnalista Asocio, sigle TEĴA, estas libervola krea unuiĝo de profesiaj kaj amatoraj ĵurnalistoj, uzantoj kaj diskonigantoj de la internacia lingvo Esperanto.
Ĝi estas fondita en 1946, reorganizita eĉ 5-foje - en 1956, 1992, 2005, 2006 kaj 2008. Ekde sia fondiĝo TEĴA funkcias en kunlaboraj rilatoj kun la ĉefa esperantista organizaĵo Universala Esperanto-Asocio (UEA). Kiel jurpersona organizaĵo TEĴA estas registrita 18.12.2008 en Litovio. Nun la asocion gvidas 7-persona Estraro, elektita en 2011: Aŭdrys Antanaitis (prezidanto, Litovio), Vytautas Šilas (Litovio), Dmitrij Ŝevĉenko (Rusio), Stano Marček (Slovakio), Alfred Schubert (Germanio), Dieter Rooke (Svislando), Bengt Norlöf (Svedio). TEĴA havas mebrojn en 39 landoj de 5 kontinentoj.

El historio de TEĴA

La asocion TEĴA la 19-an de novembro 1946 fondis nordiaj ĵurnalistoj, la svedo Einar Adamson, la finno Niilo Kavenius kaj la dano R. Gunnar Nielsen. La sidejo fariĝis Svedio kaj ankaŭ la unua estraro estis skandinava.
Laŭ la tiama deklaro, la celo de la asocio estis servi al ĵurnalistoj profesiaj kaj amatoraj. Ĝi volis kunigi ĉiujn ĵurnalistojn, kiuj scipovas Esperanton, por komuna kunlaboro kaj kunhelpo rilate al korespondado, interŝanĝo de artikoloj, enketoj kaj informoj pri diversaj demandoj. Per uzado de Esperanto inter ĵurnalistoj ĝi volis pruvi, ke la lingvo devas servi al praktikaj celoj. En ĝi laŭ la regularo rajtis membri ĉiuj ĵurnalistoj, raportantantoj, publicistoj esperantistoj, sendepende de siaj nacieco, raso, politikaj kaj religiaj konvinkoj kaj tendencoj.
Kiam en 1953 mortis Einar Adamson, la vera motoro de la organizo, TEĴA spertis periodon de stagnado. En 1956 ĝi reorganiziĝis kaj la iniciaton transprenis bulgara sekcio. Poste dum jardekoj la asocio estis grandparte sub la gvidado de bulgaraj esperantistoj. Multjara prezidanto estis la norvego Olav Thormodsen, vicprezidanto estis Ivan Keremidĉiev-Esperov. En 1958 komencis aperadi 4 numeroj jare la organo de TEĴA Internacia Ĵurnalisto. Ĉe la jaro 1970 la asocio havis pli ol 300 membrojn. La membraro konsistis el du kategorioj: A-membroj, t.e. profesiaj ĵurnalistoj, kaj B-membroj, t.e. laŭokazaj kunlaborantoj de gazetaro kaj radio kaj redaktoroj de Esperantaj gazetoj. La politikaj ŝanĝoj en la orienteŭropaj landoj ŝanĝis ankaŭ la cirkonstancojn por TEĴA, kaj en 1988 la revuo Internacia Ĵurnalisto ĉesis aperadi.
En 1992 sub prezido de germana kroato Stefan Maul la asocio estis refondita kaj aktivis dum pluraj jaroj; reaperis Internacia Ĵurnalisto, koresponda trejnkurso por ĵurnalistoj sub gvido de Paul Gubbins estis bone akceptita. En 1993 TEĴA havis 154 membrojn, kaj eĉ fondis Premion Privat por “agnoski meritojn pri objektiva, sendependa kaj honesta ĵurnalisma agado”. (Ĝin samjare ricevis la Sarajeva ĵurnalisto Zlatko Dizdarevič.) Sed baldaŭ TEĴA stagnis, eĉ regresis, la fakrevuo ne plu povis aperi pro manko de mono; el 130 membroj fine restis nur kvardeko, tiel la estraro proponis malfondon de “evidente superflua asocio”. La asocio ĉesis ekzisti la 31-an de decembro 2003. Tamen poste Yamasaki Seikô el Japanio iniciatis alvokon por restarigo de la asocio. Al lia iniciato tuj aliĝis István Ertl (eksredaktoro de la revuo Esperanto) kaj Jukka Pietiläinen (esploristo pri ĵurnalismo). Subskribis la alvokon ankaŭ la redaktoro de Libera Folio, Kalle Kniivilä.
Dum la 90-a Universala Kongreso de Esperanto en Vilno (Litovio), en julio 2005, la asocio estis formale reaktivigita. La kunvenon de TEĴA partoprenis ĉ. 30 Esperanto-ĵurnalistoj. El ili ĉirkaŭ triono iam estis membroj de TEĴA. Yamasaki Seikô (Japanio), István Ertl (Hingario) kaj Jukka Pietiläinen (Finnlando) estis elektitaj kunordigantoj ĝis la UK en Florenco. En Florenco okazis nova kunsido, en kiu estis elektita kvinpersona provizora estraro: hungaro István Ertl, svedo Kalle Kniivilä, slovako Stano Marček, finno Jukka Pietiläinen kaj sviso Dieter Rooke.
Dum la unua Tutmonda Kongreso de Esperantistoj-Ĵurnalistoj en Vilno en majo 2008 okazis renovigo de la estraro de TEĴA kaj la unuaj paŝoj al serioza reaktivigo de la asocio. Kiel prezidanto de la asocio estis elektita la konata litova ĵurnalisto Audrys Antanaitis. La estraron krome eniris Vytautas Šilas (ĝenerala sekretario, Litovio), Aleksandr Korĵenkov (vicprezidanto, Ruslando) kaj Mariana Evlogieva (Bulgario). El la malnova estraro restis Kalle Kniivilä kaj Dieter Rooke. La konsisto de la estraro kun Gabriela Kosiarska (Pollando) estis konfirmita samjare dum la 93-a Universala Kongreso de Esperanto en Roterdamo.

Fotoj pri TEĴA

Esperantistoj en rusia universitato
TEĴA-kunveno en Irlando
TEĴA-kunveno en Irlando
TEĴA-kunveno en Irlando
TEĴA-kunveno en Irlando
TEĴA-kunveno en Irlando
TEĴA-kunveno en Irlando
TEĴA-kunveno en Irlando
TEĴA-kunveno en Irlando

Aktualaj novaĵoj

Membra ensaluto

Cornelia KAISER – spertoj en internacia agosfero

ANKORAŬ UNU DUMVIVA MEMBRO
         Al TEĴA kiel dumviva membro aliĝis ĵurnalistino kaj administrantino Cornelia Kaiser [kornélia kajzer] el Vieno (Aŭstrio). Post ekzameniĝo en Londona Komerca Ĉambro ŝi plenumis UN-norman ekzamenon pri uzo de 4 naciaj lingvoj kaj eklaboris en internaciaj institucioj.  Estis UN, UNESCO, OPEC (Organizo de Petrol-eksportaj Landoj) kaj aliaj, ankaŭ en la Aŭstria Gazetaro. Ŝi plenumis ĵurnalistan laboron en Domo de Eŭropa Unio, Eŭropa Komisiono, la organizo UNESCO-Raportistoj Sen Limoj k.a.
         Nia kolegino C. Kaiser administris kaj sekretariis en kelkaj ambasadejoj kaj en Internacia Atom-Energia Agentejo. Ŝi membras en Internacia Organizo de Ĵurnalistoj ĉe UN (IOJ) kaj en Internacia Gazetara Organizo ĉe UN (IPO-UN). Nun C. Kaiser oficas en Viena Turisma Informcentro, kunorganizas konferencojn kaj simpoziojn de Eŭropa Komisiono kaj respondecas tie pri amaskomunikado.
         C. Kaiser iĝis esperantistino decembre 2013 kaj kunlaboras kun Esperanto Muzeo en Vieno.

ANTAŬKONGRESAJ RIMARKOJ

Du gravajn jubileojn markas la jaro 2015. Daŭras la 60-jaro de la ŝancodona Montevidea Rezolucio. Somere kunvenos jam la 100-a Universala Kongreso! Gratulon kaj bonvenon al ĉiuj membroj de Tutmonda Esperantista Ĵurnalista Asocio!
Dum la kongresado okazos Ĝenerala membrokunveno de nia Asocio, kiu elektros novan promesodonan Estraron de la Asocio. Kelkaj dantenoj: en TEĴA nun membras 137 ĵurnalistoj el 41 landoj; la kongreson aliĝis 43 gekolegoj el 21 landoj. Kai ankoraŭ. TEĴA jam havas 8 dumvivajn membrojn!

ANKORAŬ UNU DUMVIVA EL SVEDIO

ANKORAŬ UNU DUMVIVA EL SVEDIO
Verkisto, paroĥestro kaj doktoro pri teologio Leif NORDENSTORM fariĝis dumviva membro de TEĴA! La sepa! Gratulon! Li naskiĝis (en 1960), loĝis kaj eklernis (en 1974) Esperanton en Kiruna (norda Svedio). Poste li redaktis plurajn Esperanto-gazetojn, i.a. de Sveda Esperantista Junulara Unuiĝo, Kontakto (1983-1989) kaj La Espero de Sveda Esperanto-Federacio. Profesie Nordenstorm estas pastro en la Sveda eklezio (luterana) en Upsala. Li bakalaŭriĝis dufoje, unue pri la rusa lingvo kaj orienteŭropaj studoj, due pri teologio. Li verkis licencian disertaĵon pri satio en praskandinava religio kaj en 2002 doktoriĝis per la disertaĵo La misio de Oomoto en Esperanto”. L. Noredenstorm estas aŭtoro de bibliografio pri esperntlingvaj religiaj libroj. En 2005 aperis lia unua romano en Esperanto Arne, la ĉefido. Laŭ recenzistoj liaj porinfanaj rakontoj utilas ankaŭ por plenkreskuloj. En 2006 aperis lia unua romano en la sveda. La moto de doktoro Nordenstorm estas: “ankaŭ sklavoj estas homoj”.

Karaj gekolegoj esperantistoj ĵurnalistoj!

Karaj gekolegoj esperantistoj ĵurnalistoj,

Vilno, la 21-an de decembro 2014


Kio devas okazi okazos: venas la Kristnasko kaj venos la Nova Jaro 2015. Nova jaro kun novaj defioj kaj eblecoj. Ni supozas, ke la jaro 2014 estis sukcesa por vi en via plenumado de ĵurnalista rolo. Ni esperas, ke la jaro 2015 manifestiĝos eĉ per pli rimarkeblaj viaj atingoj en diskonigo de Esperanto. Ni ĝojos vidi vin en la jubilea UK-100 en Francio. Samtempe ni anoncas, ke TEĴA jam atingis 134 membrojn (el 41 landoj), inter ili 7 dumvivajn!


Estu fortaj kaj bonfartaj!


Audrys Antanaitis, Prezidanto de TEĴA, audrys.antanaitis@inbox.lt
Vytautas Šilas, Ĝenerala sekretario de TEĴA, vilnastelo@yahoo.lt

Disertacio pri historio de Esperanto-ĵurnalismo

История применения эсперанто в России: печать, радиовещание, переписка, самиздатLa 25-an de septembro 2014 Dmitrij Vlasov sukcese defendis doktoran disertacion kun la temo "Ĵurnalismo de Esperanto-movado en XX-a jarcento: tendencoj de evoluo kaj tipologiaj specialaĵoj". Ĉi jare la eldonejo Impeto eldonis lian monografion, kiu estas bezita sur lia disertacio - http://impeto.trovu.com/libroj/vlasov2. Dmitrij VLASOV naskiĝis en 1987, akiris fakajn sciojn en geologia fakultato kaj magistran rangon de ĵurnalista fakultato de Sankt-Peterburga ŝtata universitato. Dum studado li konatiĝis kun Esperanto kaj ekinteresiĝis pri ĝia praktika uzo en amaskomunikiloj. Studis historion de rusia esperantismo. En 2011 li defendis magistran disertacion pri la temo “Evoluo de Esperanto-movado kaj ĝia ĵurnalistiko sub cenzuro en Rusia imperio kaj USSR (1887–1938)”.

Letero de UEA al TEĴA

Estimata Tutmonda E-ista Ĵurnalista Asocio,

En decembro 1954, en sia Ĝenerala Konferenco en Montevideo, Unesko akceptis la faman rezolucion, per kiu ĝi agnoskis la kontribuojn de Esperanto al ĝiaj agadkampoj (edukado, scienco kaj kulturo).
UEA nun alvokas al komuna festado de la Jaro "Montevideo 60," por marki tiun signifan datrevenon kaj por elstarigi la rimarkindan progreson de la lingvo sur tiuj kampoj en la lastaj 60 jaroj. Ni antaŭvidas, ke tra la jaro okazos diversaj projektoj kaj eventoj kun aparta atento al la eduka, scienca kaj kultura valoroj de Esperanto. Temas iusence pri tutmonda kultur-festivalo kiu disvolviĝos en multaj diversaj formoj kaj lokoj.

BONVENE DUMVIVA MEMBRO – ISTVÁN ERTL

Русалка
Dumviva membro de TEĴA iĝis la konata esperantisto, E-instruisto, tradukisto kaj interpretisto, István Ertl, hungaro/franco nun loĝanta en Luksemburgio. Li studis ĉe la Budapeŝta universitato ELTE en la fakoj pri la lingvoj franca, latina kaj Esperanto. Li laboris ĉe UEA en Roterdamo, ĉe Eŭropa Reto kontraŭ Rasismo en Bruselo, kaj nuntempe kiel tradukisto ĉe la Eŭropa Revizora Kortumo en Luksemburgo. Ertl esperantistiĝis memlerne en 1977, estas redaktoro de la revuoj Opus Nigrum, Internacia Pedagogia Revuo, Kontakto kaj Esperanto kaj kunfondis la retan E-gazeton Libera Folio. Li konstante kunlaboras kun la revuo La Ondo de Esperanto.

Honorigoj de ĵurnalistoj

Per decido de la Estraro de UEA, la Premio Deguchi, "la esperantista pacpremio", de la jaro 2014 estis aljuĝita al estrarano de TEĴA s-ro Stano Marček el Slovakio pro lia longtempa agado kiel instruisto de Esperanto en multaj landoj kaj pro lia ĵurnalisma agado kiel redaktoro de multaj Esperanto-gazetoj (Esperantisto Slovaka, Esperantista Vegeterano, Heroldo de Esperanto, Esperanto). Dum la anonco pri la decido de la Estraro dum la Solena Fermo de la 99-a Universala Kongreso en Bonaero, aparte elstarigita estis la eksterordinara sukceso de lia lernolibro "Esperanto per rekta metodo", aperinta jam en 34 nacilingvaj eldonoj. Ĉar Stano Marček ne povis partopreni la kongreson en Bonaero, la premio estos transdonita al li dum alia Esperanto-renkontiĝo post la UK.

Dum la Solena Fermo de la 99-a UK en Bonaero estis anoncitaj la nomoj de ricevantoj de Diplomo pro Elstara Arta Agado. Ĝi estis atribuita al estrarano de TEĴA Dmitrij Ŝevĉenko (Rusio) pro lia fruktodona eldona agado.

HELPU INFORMI PRI LA KONGRESO

La UK estas la plej granda evento de nia esperantista komunumo, kaj donas bonegan okazon por kapti la atenton de la gazetaro en diversaj landoj kaj lingvoj.

La Gazetara Kampanjo pri la ĉi-jara UK realiĝas per la kunlaboro kaj agado de unuopaj esperantistoj en la tuta mondo. Per eta ago ĉiuj povas senpage aperigi artikolojn pri Esperanto en ĵurnaloj, revuoj, televidoj, radioj, sociaj retoj kaj blogoj de siaj regionoj.

Okazos laborgrupo pri tio en la UEA-seminario pri Konsciigo, 1015-1200 en lundo. Ĝi donos praktikajn konsilojn kaj ekzemplojn por utiligi dum- kaj postkongrese.

LA KVINA DUMVIVA MEMBRO

La kvina dumviva membro de TEĴA iĝis la estrarano Alfred Schubert el Weilheim (Germanio). Li studis la anglan, francan kaj hispanan lingvojn en Munkeno. Dum tiu tempo li lernis ankaŭ Esperanton. Ekde 1983 li laboras en sia propra entrepreno "Linguistisches Bureau", kiu faras tradukojn kaj prilingvajn servojn, interalie verkadon kaj redaktadon de tekstoj kaj prilaboradon de lingvaj datumoj por publikigo.

Teknika subteno, redaktado, administrado: Dmitrij Ŝevĉenko kaj Anna Striganova

© 2008-2012 TEĴA