FANTOMAJ MEMBROJ

Antaŭ nelonge mi disendis e-poŝtan rondleteron al ĉiuj membroj de TEĴA (ĝin publikigis ankaŭ la retejo). Ho ve, kelkajn e-adresojn la interreta servo forĵetis kiel nevalidaj. Tiuj adresoj estis de:

NOVA DUMVIVA MEMBRO – RENATE KLAG


TEĴA ekhavis ankoraŭ unu dumvivan membron! Estas Magistro Renate KLAG el Vieno (Aŭstrio), fakulo pri la angla lingvo, geografio kaj ekonomio. Ŝi finis la porĵurnalistan kurson de sperta E-redaktoro Perla Martinelli (membro de la Akademio de Esperanto). La geografio de ĵurnalista kunlaboro de kolegino Renate estas amaskomunikiloj MONATO, LITERATURA FOIRO, Radio Aŭstria Internacia (Esperanta redakcio). Bonfarton al Mag. Renate Klag!

AL MEMBROJ DE TUTMONDA ĴURNALISTA ESPERANTISTA ASOCIO

Karaj gekolegoj, montru vian vivecon!

Kiel rilatas vi kaj TEĴA, kiel sentas vi esti en TEĴA? Ĉu TEĴA progresas dank` al vi? Estas iom filozofiaj demandoj por iama pripenso. Nun ni, tamen, statistiku. En nia Asocio nun membras 131esperantistoj el 5 kontinentoj kaj 41 landoj (la stato ve senprogresas – dezirindas kresko kaj nombre kaj laŭlande). Laŭlande la Asocion konsistigas:

SOLENANTOJ DE LA ĈEVALA 2014

Bonfarton al vi, karaj gekolegoj, okaze de la veno de la Ĉevala jaro2014! Venigu ĝi al vi energion, sukcesojn kaj plezurojn!
Unue ni gratulu nian japanan kolegon Seikô YAMASAKI pri lia grava 85-jara jubileo, kiun al li venigas la Ĉevala jaro! Li havas meritojn antaŭ TEĴA - ankaŭ dank` al li TEĴA vivas ĝis nun. Bonsanon kaj bonhumoron, kara kolego!
La jaro venigas ankaŭ jubileojn al tuta aro de nia kolegaro. Tiuj, kiuj ĝis nun nek plugis, nek semis devos dum la tuta jaro labori ĉevale ŝvite. Tio ja ne validas al vi, niaj karaj solenantoj. Vi plugis, erpis kaj semis. Ni do deziras al vi riĉan maturan rikolton! Estu energiaj, decidemaj, ĝojaj kaj kontentaj! Ĉiujn dezirantojn gratuli vin aparte ni atentigas pri viaj naskiĝdatoj:

18-01-1949, la 65-jaro de Rita RÖSLER-BUCKEL el Dudenhofen, Germanio; rozsas@web.de
19-02-1974, la 40-jaro de Alfred Kobina ARTHUR, el Teshie Accra, Ganao; abaako43@yahoo.com
30-03-1944, la 70-jaro de Jovo DURIĆ, Beograd, Serbio;
01-04-1934, la 80-jaro de Ileana SCHRØDER, Kastrup, Danio; ileana.schroder@mail.dk
12-05-1939, la 75-jaro de Alicja-Urszula LIWANDERSKA-QUEDNAU, Haag, Germanio; lewander@forst.wzw.tum.de
14-05-1949, la 65-jaro de Franc-Georg RÖSLER, Dudenhofen, Germanio; rozsas@web.de
08-06- 1974, la 40-jaro de Frimpon Ampomah BADU, Menai, Aŭstralio; rampomah@bigpond.net.au
18-06-1949, la 65-jaro de Barbara PIETRZAK, Varsovio, Pollando; bpietrzak@onet.eu
27-06-1949, la 65-jaro de Walter KLAG, Vieno, Aŭstrio; esperanto@chello.at
01-10-1964, la 50-jaro de Mariana EVLOGIEVA, Sofio, Bulgario; mrvpl@interpress.org
08-11-1949, la 65-jaro de Paul Gubbins, Mossley Congleton, Britio; paul@gubbins.org.uk
01-12- 1954, la 60-jaro de Vladimir MININ, Toms, Rusio; mininvl@hotmail.com

Kolege viaj

Prezidanto de TEĴA Audrys Antanaitis,
Ĝenerala sekretario de TEĴA Vytautas Šilas

LA UNUAJ DUMVIVAJ MEMBROJ

Tri esperantistoj ĵurnalistoj la unuaj iĝis dumvivaj membroj de TEĴA. Ili estas:
Valter KLAG el Vieno (Aŭstrio), Bengt NORDLÖF el Farsta (Svedio) kaj Roland ROTSAERT el Brugge (Belgio). Gratulon al la brava triopo!
Ĉiuj, kiuj deziras pagi la membrokotizon kontaktu kun ĝenerala sekretario de TEĴA Vytautas Šilas vilnastelo@yahoo.lt La portrijara kotizo estas 15 €, la kotizo por dumviva membreco estas 99 €.

GRATULON AL POSTSOMERAJ SOLENANTOJ!

La aŭtuno de 2013 venigas novajn jubileojn de niaj gekolegoj. Ni danku niajn solenantojn pro iliaj profesiaj kaj sociaj faroj kaj deziru al ĉiuj ili pliajn favorajn jarojn! Fartu ili bonege!
Ni anoncas iliajn naskiĝdatojn:


03-09-1958, 55-jaro de Josip PLEADIN el Djurdjevac, Kroatio; josip.pleadin@gmail.com
04-10-1938, 75-jaro de Douglas DRAPER, Oslo, Norvegio; oficejo@esperanto.no
08-10-1963, 50-jaro de A. Giridhar RAO, el Hyderabad, Hinda Unio; agiridhar.rao@gmail.com
23-11-1938, 75-jaro de Ahto KALJUSAAR, Tallinn, Estonio; ahtokaljusaar@hot.ee

REJKJAVIKAJ DECIDOJ

La 22an de julio 2013 sub gvido de TEJxA prezidanto Audrys Antanaitis okazis membrokunveno de kongresantaj ĵurnalistoj. Dek membroj de TE ĴA (el 8 landoj) unuanime
decidis:


1. Plilongigi la mandaton de la Estraro de TEĴA ĝis la jaro 2015.
2. Enkonduki membrokotizon al TEĴA: 15 (dekkvin) eŭroj por tri jaroj ekde 2013.
3. Enkonduki dumvivan membro-kotizon al TEĴA: 99 (naŭdeknaŭ) eŭroj.
4. Establi premion Edmond Privat.
5. Komisii al la Estraro de TEĴA ellabori ĝian Regularon de la premio Edmond Privat.

KIU POST STANO MARČEK?

UEA SERĈOS NOVAN REDAKTORON POR LA REVUO "ESPERANTO"
Inter siaj unuaj paŝoj por efektivigi la novan Strategian Planon de UEA, la ĵus elektita Estraro decidis serĉi novan redaktoron por la revuo Esperanto. La kontrakto kun la nuna redaktoro, Stano Marĉek, plu validos ĝis la decembra numero 2013, sed ne estos renovigita por 2014.


"La revuo ludas kernan rolon en la bildo, kiun esperantistoj havas pri UEA," klarigis la nova prezidanto, Mark Fettes. "Mi aŭdis de multaj kongresanoj en Rejkjaviko, ke ili esperas pri 'nova vento' en la asocio. Ankaŭ mi esperas tion. Kunlige kun diversaj aliaj ŝanĝoj, ni konkludis, ke necesas doni ankaŭ al la revuo freŝajn vizaĝon kaj enhavon."


Marĉek redaktas la revuon jam de pli ol dek jaroj, kio signifas, ke li estas unu el la plej longe deĵorintaj redaktoroj en la historio de UEA.


"Ni estas tre dankemaj al Stano Marĉek pro lia multjara fidela laboro por la Asocio. Li kunlaboris kun kvar sinsekvaj estraroj - la nia estas nun la kvina. Aliflanke la mondo kaj la movado ŝanĝiĝas, kaj estas tempo funde repripensi la celojn kaj enhavojn de niaj diversaj eldonaĵoj. Por tio ni volas malfermi pordon al novaj homoj kaj novaj ideoj," aldonis Fettes.


La Asocio baldaŭ anoncos konkurson por la redaktora posteno.


Gazetaraj Komunikoj N-ro 513 (2013-07-31)Menciindas, ke Stano Marček estas delonga membro de TEĴA. Ni atente sekvos la situacion.

ĴURNALISTOJ KUNVENIS EN UK


Marde, la 23an de julio 2013, kunvenis esperantistaj ĵxurnalistoj. Audrys Antanaitis, la prezidanto de la Tutmonda Esperantista Jxurnalista Asocio (TEĴA), prezentis agadraporton, informis pri la membrostato (129 personoj el 45 landoj). Oni priparolis la financan staton de la asocio kaj enkondukis membrokotizon al TEĴA, membreco en kiu estis senkotiza ĝis nun. La mandato de la estraro, kiu finigxos en 2014, estas plilongigita ĝis la jaro 2015. La kunveno decidis establi premion «Edmond Privat», kiu estos asignita al la aŭtoro de la plej bona artikolo pri la Esperanto-rilata temo kaj la aaŭtoro de la plej bona artikolo teme neligita kun esperanto (la laŭreatojn determinos reta voĉdonado). Estis akceptita propono de Ĉina partnera organizaĵo okazigi simpozion de TEĴA en Ĉinio septembre 2014. Interalie, la membrokarto de TEĴA ebligas al ĝia posedanto senpagan vizitadon de la ŝtataj muzeoj. Dum la kongreso eblis profiti ĉi tion en la muzeoj de Rejkjaviko.

Halina Gorecka, KN 496ĴURNALISTOJ EN BET-49

La 6–14an de julio 2013 en la orient-litovia urbo Utena okazis la kongreseska aranĝo 49aj Baltiaj Esperanto-Tagoj. La aranĝon partoprenis pli ol 200 esperantistoj el dudek landoj, ne nur la Baltmaraj. La programo estis tradicia – Somera Universitato, diversnivelaj E-kursoj, amika komunikado (kun E-kantoj), konatiĝo kun la lokaj folkloro kaj historio.
Grave kontribuis la programon ĵurnalistoj, membroj de TEĴA. Kvinprelegan ciklon pri E-historio faris redaktoro de la “Ondo de Esperanto”Aleksander Korĵenkov. Pri diversaj retaj projektoj kaj sociaj retoj parolis redaktoro de retejo tejha.org Dima Ŝevĉenko. Pri fama E-poetino Ludmila Jevsejeva prelegis prezidantino de Latva E-Asocio Margarita Želve. Kvar instruajn prelegojn prezentis redaktoro de la “Esperanto” Stano Marček. Artan projekton “Fabelaj mondoj” komprenigis ĵurnalistino Anna Striganova. E-kursojn gvidis niaj membroj Stano Marček, Mikaelo Lineckij. Ĉiutage aperadis la gazeto de BET-49 – Heroldo de Utena, kiun redaktis ĝenerala sekretario de TEĴA Vytautas Šilas.
Jen estas ligoj al ĉiuj ok numeroj de "Heroldo de Utena", aperintaj dum BET-49 rete kaj papere:

Membra ensaluto

Teknika subteno, redaktado, administrado: Dmitrij Ŝevĉenko kaj Anna Striganova

© 2008-2012 TEĴA