Membroj de TEĴA partoprenis la Italan Kongreson

Ĉijare la Italan Kongreson partoprenis 6 membroj de TEĴA el 5 landoj.

Konata esperantisto kaj membro de TEĴA Renato Corsetti sendis kelkajn frazojn pri la ĉefaj trajtoj de la Itala Kongreso en Sicilio:

* sukcesa kongreso el la vidpunto de aliĝintoj (pli ol 300 el pli ol 30 landoj).
* granda varmo kaj granda maro (nordeŭropanoj venis al sia ideala ferio).
* multegaj ekskursoj al la multegaj grekaj, arabaj, ktp. kulturaĵoj de Sicilio.

Esperantistoj ĵurnalistoj en Irlanda realo

Gvidantoj de TEĴA en 2012 optimisme kaptis la okazon kunvenigi siajn gekolegojn en la lando, kiu defias hegemonon de la angla, la lingvo pretendanta esti tutmonda. En Irlando do. Optimisme, ĉar la UK de Esperanto devis okazi en fora, ne tre simple atingebla, Vjetnamio kaj la plimulto de nia membraro estas ja eŭropanoj. Ŝajnis bonŝanco, ke sian vican kongreson ĉi-jare anoncis Eŭropa Esperanto-Unio (EEU). Ni do agitis niajn gekolegojn ĵurnalistojn – venu la kongreson en la ĉarma irlanda urbo Galivo (Gaillimh/Galway)! Aliĝis ĝin ne multaj – nur 11 el 8 landoj. Supozeble decidis tio, ke Irlando estas unu el la plej multekostaj landoj de Eŭropo. Kare kostis tranoktado kaj manĝado. Ni venis ne multaj, tamen dirite – gravas ne kvanto, sed kvalito. Okazu la ĵurnalista kunsido ne nur hejmece, sed ankaŭ produktive!
La kongreso de EEU pasis en luksa hotelo “Ardilaun” en pli ol duonhora iro for de la malnova urboparto de Galivo. Nenio en la urbo mem kaj dum la laŭvojo aŭguris pri Eŭropa (!) kongreso. Nur soleca E-standardo senzorge fiksita ĉe la hotela trotuara barilo ... La ekstere kaŝecan impreson de la kongreso glatigis la kongresa inaŭguro: oni kantis eŭropan homnon en Esperanto, parolis urbestrino de Galivo, estis tralegita skriba gratulo de Irlanda Prezidanto Michael D.Higgins.
Nia ĵurnalista kunveno, ho ve, koincidis kun fermita (!) kunsido de EEU aktivuloj (tri el ili estas membroj de TEĴA). Koincidis la kunveno ankaŭ kun traurba ekskurso. Kelkaj niuloj preferis ekskursi ... Rezulte, la tagorda ĵurnalista kunveno transformiĝis al vere hejmeca rondsido. Komence – en la anoncita salono, baldaŭ poste ĉe bieruma tablo en la hotela kafejo.
La ĉeftemo de nia konversacio estis strukturo kaj enhavo de la renovigata retpaĝo de TEĴA www.tejha.org Oni principe subtenis la renovigon, kiun entreprenas la moskva estrarano de TEĴA Dima Ŝevĉenko.
Prezidanto de TEĴA Audrys Antanaitis (Litovio) substrekis, ke la asocia retpaĝaro devas esti spegulo de niaj ĵurnalistaj aktivecoj ĝenerale. Li rimarkis, ke ni ja estas tre dissemitaj tra la mondo sen reala ebleco pli-malpli ofte renkontiĝi kune. La retpaĝo prezentas al ĉiuj ni la virtualan okazon esti kune. Nia membraro eluzu la retpaĝon por montri vivosignon pri si.
Vytautas Šilas (Litovio) insistis pri tio, ke la retpaĝo devus celi ne nur esperantistajn, sed ankaŭ nacilingvajn kolegojn.
Paŭlo Gubbins (Britio) subtenis la ideon, ke en la retpaĝo aperu ankaŭ nacilingva informa materialo, sed tamen limigita al sinprezentiĝo de TEĴA mem. Li opiniis inda ĉapitro “El E-gazetaro”, kie aperu resumaj prezentoj de atentindaj artikoloj kun indiko de la fonto.
Renato Korsetti (Italio) opiniis, ke artikoloj el E-gazetaro devus publikiĝi laŭeble plenaj, sen mallongigoj. Laŭ li, la retpaĝo estu en konstante perfektiga stato.

SUBTENENDA INICIATO

Eŭropa Esperanto-Unio kaj tre aktiva Triesta Esperanto-Asocio invitis junajn ĵurnalistojn (esperantistojn kaj amikojn de Esperanto) al la Trieste 9-11-an de majo 2012 okazonta Eŭropa konferenco “Kia estus Eŭropo hodiaŭ, se ne ekzistus Eŭropa Unio”. Al la konferenco kun historia, ekonomika kaj politika aspektoj kie junaj ĵurnalistoj (ĝis 30-jaruloj do) povus demonstri kaj evoluigi siajn profesiajn kvalifikojn. Por legi pli detalajn informojn klaku al Projekta priskribo kaj Provizora programo.

MEMBROJ DE TEĴA JUBILEOS

Diversgrade gravajn naskiĝtagojn solenos nia ĵurnalista kolegaro en la jaro 2012. Notu la datojn por vi kaj poste eluzu eblan okazon por gratuli ilin! Mi mem jam anticipe deziras al la solenontoj: ek vigle al solidaj jubileoj!

  1. Dae Suk CHOI (Taesok Choe), 16-02-1962, Litovio, 50.
  2. Salam Shany MIAN, 16-02-1962, Pakistano, 50.
  3. Betty CHARTERJE, 01-03-1942, Danio, 70.

Konferenco por junaj ĵurnalistoj

De la 9-11-a de majo 2012 EEU organizas eŭropan konferencon por junaj ĵurnalistoj kaj studentoj de ĵurnalismo kun la temo "Kia estus Eŭropo nun, se EU neniam estus fondita?" en Triesto (Italio). La konferencon kunfinancas Eŭropa Komisiono, pro tio aperas ebleco por pagi restadon en Triesto por certa nombro da studentoj de ĵurnalismo. La laborlingvoj de la konferenco estos Esperanto, la angla kaj la itala. Preferindas partopreno de ĵurnalistoj kaj aparte studentoj de ĵurnalismo kiuj almenaŭ iom konas E-on, sed tio ne estas kondiĉo.

Ni renkontiĝu en Irlando

TEĴA, kies plimulton faras eŭropanoj, kunsidas dum la eŭropaj Universalaj Kongresoj de Esperanto. Kiel estu en 2012 – la Universala okazos en Vjetnamio? Bonŝance, en 2012 sian kongreson okazigos Eŭropa Esperanto-Unio (EEU). Estos la 9-a Kongreso de EEU, kiu okazos en Galivo (Gaillimm/Galway), inter la 16-20-a de julio 2012.

Nova estraro en TEĴA

Trideko da membroj kolektiĝis en la kunveno de TEĴA en Kopenhago en lundo la 25-a de julio 2011. La kunveno akceptis la raporton de la prezidanto Audrys Antanaitis, kaj la financan raporton, kiun same prezentis la prezidanto, ĉar la ĝenerala sekretario Vytautas Šilas pro malsano ne povis ĉeesti la kunvenon.

Cirkulero al la membroj de TEĴA

Karaj gekolegoj, esperantistaj ĵurnalistoj, kiel flugas la tempo! Pasas jam la 3-jara oficperiodo de la nuna estraro de TEĴA! Venas la tempo por la retrorigardo kaj por la antaŭeniro. Estis la Roterdama UK, dum kies TEĴA-kunveno estis konfirmita la nuna konsisto de la estraro:

Prezidanto:
Audrys ANTANAITIS (Litovio)

Vicprezidanto:
Kalle KNIIVILÄ (Svedio)

Ĝenerala sekretario:
Vytautas ŠILAS (Litovio)

Estraranoj:
Mariana EVLOGIEVA (Bulgara Respubliko)
Aleksander KORĴENKOV (Rusa Federacio)

Gekolegoj, ek al Kopenhaga UK!

TEĴA, nia esperantista ĵurnalista rondo, kunigas 111 membrojn (el 38 landoj). Al la 96-a Universala Kongreso de Esperanto en Kopenhago jam aliĝis 38 teĵaanoj (el 25 landoj). Nia raporta-elekta membrokunveno okazos la 25-an de julio (lundan posttag-mezon). Mi atentigas ke la membroj, nepovantaj veni kongresen, povas laŭ la Statuto skribe rajtigi aliajn membrojn reprezenti ilin dum la kunveno. La tagordo enhavos raportojn de la estraranoj, elekton de novaj estraranoj, pridiskuton de onta agado, decidon pri membrokotizo, probable ankaŭ amendojn por la Statuto.

Kvin membroj partoprenis TEĴA-kunsidon

La 27an de junio – 3an de julio 2010 en la nordorienta urbo de Litovio Visaginas okazis E-aranĝo, la 46-aj Baltiaj Esperanto Tagoj. Estis anoncite, ke dum la aranĝo okazos kunveno de esperantistoj-ĵurnalistoj. TEĴA nun havas 110 membrojn en 38 landoj, tamen nur sep el ili venis al Visaginas kaj por la kunveno – nur kvin. Malgraŭ tio, la kunveno okazis.

Membra ensaluto

Teknika subteno, redaktado, administrado: Dmitrij Ŝevĉenko kaj Anna Striganova

© 2008-2012 TEĴA