Cirkulero al membroj de TEĴA

Karaj gekolegoj,

La 30-an de julio, dum la Bjalistoka UK, okazis kunveno de la ĉeestantoj TEĴA-anoj. La partoprenon registris 23 personoj ĉeeste (la kongreson partoprenis je kelkaj pli multe!) kaj unu foreste. Kelkaj ĵurnalistoj dumkunvene foriris. Grandan tempoparton de 1,5-hora kunsido okupis enmanigo de membrokartoj al la ĉeestantaj membroj kaj parolado de la estraranoj. Mi esperas, ke vi jam vizitis la retpaĝon www.tejha.org kaj tie aŭskultis la registritan kunvenon. Kritika raporto pri la kunveno aperis en la kongresa kuriero Bonhumora Zamenhofano n-ro 7 (elŝutebla en retejo de UEA). Mi transiru al faritaj decidoj, kiuj pro foresto de kvorumo, ja havis rekomendan karakteron.

1.Ĝen. sekretario de TEĴA proponis konsideri, ke de nun TEĴA ne plu estu faka organizaĵo de UEA, sed faka organizaĵo kunlaboranta kun UEA. La propono estis subtenita senvoĉdone.
2.La estraro proponis ankoraŭ ne enkonduki iun aliĝan kaj jaran membrokotizon, sed bonvenigus libervolajn monsubtenojn, kiujn eblas direkti al TEĴA konto ĉe UEA: ttmj-f (kun indiko “donaco al TEĴA”). Cetere, la nun havata mono devus sufiĉi por modera agado ankoraŭ dum du jaroj.
3.Foresta membro el Vilno s-ino A.Zalyte proponis, ke en la titolo de nia Etika kodo (kompilita laŭ germana ĵurnalista kodo) figuru siglo TEĴA, en iu punkto vortoj pri esperantista solidareco k.t.p. La kunsido (kun unu sindeteno) malaprobis ŝanĝojn en la Etika kodo.
4.La kunveno unuanime kaj sendiskute reagis al propono sendi leteron al gvidanto de Pola Radio kun intstigo plioftigi elsendojn en Esperanto (la estraro ellaboris necesan tekston kaj post kelkaj tagoj, kiam revenos al Vilno nia prezidanto, ĝi iros al Varsovio).
5.La kunveno esprimis sian pozicion pri litova Leĝo pri prevento de neplenaĝuloj kontraŭ influo de negativa informavo (pri tio legu sube):

Debatojn elvokis la propono de prezidanto A.Antanaitis kaj viveprezidanto K.Kniivila reagi al akcepto de litova Leĝo. La leĝo estas nova varianto de la leĝo akceptita en 2002. Ĝi same kiel la antaŭa celis „gardi neplenaĝulojn kontraŭ publika informado, kiu faras negativan infulon al ilia fizika, spirita kaj morala evoluo (temas, ekzemple, pri prezento de fizika aŭ morala perforto, pozitiva prezento de uzado de narkotikaĵoj, pri instigado de diskriminacio pro nacio, raso, religio aŭ seksa orientiĝo). En la nova leĝo oni pli detale reglamentis liston de negativaĵoj. Eniris ĝin informado, kiu akcesas partoprenon de neplenaĝuloj en hazardludoj, vekas ĉe ili timon aŭ teruron, uzadon de blasfemaj vortoj. Laŭ ĉi tiu leĝo al la negativa informado oni atribuis ankaŭ agitadon por intimaj samseksaj rilatoj, agitado por netradicia familio. Ĝuste la lasto indignigis gejojn, kiuj eksterlande faris la troigan bruon. Ne, ne pri demonstrado de gejeco, sed pri tio, ke troa laŭ la leĝo limigo de tio, kion oni povus konsideri teruraĵo povas en Litovio malpermesi rakontadon de Andersenaj fabeloj ... La leĝo estis akceptita de la parlamento (67 voĉoj por, 3 kontraŭ, 4 sindetenoj) kaj ekvalidos ekde la 1-a de januaro 2010. Post veno al Svedio kaj tiea “atako” de ĵurnalistoj, la nova prezidentino promesis fondi komisionon, kiu proponu al la parlamento pli bone pripensitan tekston de la leĝo. A.Antanaitis kaj K.Kniivila, argumentante, ke la nova leĝo limigas liberon de informado proponis rezolucion, laŭ kiu TEĴA bonvenigu la decidon de Litova Prezidentino pri la komisiono. Estraranoj Alerksandro Korĵenkov kaj Vytaŭtas Ŝilas proponis entute rifuzi la reagon. Por la bonveniga reago estis 11 kunsidantoj, kontraŭ 8.
TEĴA en la momento de la kunsido havis 110, nun 111 membrojn. Sekve la kvorumon faras 56 membroj. Dumkunvene mi anoncis, ke pri akceptitaj decidoj okazos ankaŭ foresta voĉdonado. Mi, do, esperas pri ricevo de viaj opinioj ĝis la 1-a de septembro 2009).
Esprimu vian pozicion voĉdonante pri la decidoj. Vi povas indiki nur vicnumeron de la decido kaj vian“por”, “kontraŭ” aŭ “sindeteno”. Do:
1.TEĴA – memstara organizaĵo kunlaboranta kun UEA;
2.Ni dume ne enkonduku kotizojn;
3.Ne ŝanĝi ekzistantan Etikan kodon;
4.Sendi bonvenigan leteron al Litova Prezidentino pri establo de leĝredakta komisiono de la preventa leĝo.

ATENTON!

Plastikaj mebrokartoj estis enmanigitaj dum la UK, aŭ senditaj perpoŝte jam al 36 membroj. Mi invitas al ceteraj mendi ĉe mi siajn kartoj. La pagon, 10 € vi povas sendi al nia banka konto (la datenoj estas en nia retejo) aŭ al nia UEA konto ttmj-f (kun indiko por membrokarto).

Fartu ĉiuj bone!

Vytautas Ŝilas, ĝenerala sekretario de TEĴA
La 8-an de aŭgusto 2009, Vilno

TEĴA rezolucias por libera gazetaro

Ĵurnalista kunsidoLa plej debatiga temo de la ĵurnalista kunsido dum la Bjalistoka universala kongreso estis rezolucio pri nova litova leĝo, kiu povas severe limigi la liberecon de la amaskomunikiloj.

Post ŝtorma kaj iom kaosa diskuto, la ĉeestantoj post voĉdono donis sian principan aprobon al la rezolucio proponita de vicprezidanto Kalle Kniivilä.

Unuanime oni aprobis proponon, ke la estraro de Tutmonda Esperantista Ĵurnalista Asocio turnu sin al la gvidantaro de pola radio kaj esprimu sian zorgon pro la ĵusa malpliigo de la esperantlingvaj elsendoj.

Kompleta sonregistraĵo de la kunveno aŭdeblas ĉi tie.

Iom malpli ol la kvarono el la sume 110 membroj de Tutmonda Esperantista Ĵurnalista Asocio kolektiĝis por la jara membrokunveno en la taŭge nomita salono Fighiera-Sikorska en iom malfacile trovebla angulo de la disa kongresejo. Prezidanto Audrys Antanaitis komencis la kunsidon per solena disdonado de la ĵus produktitaj plastaj membrokartoj. La kartoj estis disdonitaj en numera ordo.

- Numero unu estas mi, sed al mi mem mi jam enmanigis la karton pli frue, diris Audrys Antanaitis.

Li poste konstatis, ke la ĉefa atingo de la pasinta jaro estis la oficiala registriĝo de la asocio en Litovio. TEĴA iĝis la unua internacia organizaĵo kiu havas sian ĉefsidejon en Litovio, kaj necesis iom da jura ĵonglado antaŭ ol la aŭtoritatoj estis kontentaj pri la registraj dokumentoj.

Estrarano Aleksandr Korĵenkov rakontis, ke li dum la proksimaj monatoj intencas kontakti ĉiujn esperantlingvajn amaskomunikilojn por kolekti informojn. Poste la rezulto estos publikigita en la oficiala retejo de TEĴA. Laŭ Korĵenkov la tasko estas grava, ĉar aktuala listo de esperantaj gazetoj, radiostacioj kaj retaj amaskomunikiloj de multaj jaroj ne ekzistas.

Dum la posta diskuto kelkaj membroj esprimis la deziron, ke TEĴA surprenu taskojn pri informado, ekzemple preparante gazetarajn komunikojn. Barbara Pietrzak proponis, ke TEĴA pli aktive kunlaboru kun la kongresa kuriero dum la Universalaj Kongresoj. Estraranoj responde konstatis, ke ekzistas multaj indaj taskoj, sed bedaŭrinde la ĝisnuna apenaŭa aktiveco de la membraro ne permesas, ke la asocio rapide alprenu novajn respondecojn.

Barbara Pietrzak ankaŭ atentigis la ĉeestantojn pri la fakto, ke la ĉiutagaj esperantlingvaj elsendoj de la pola radio estis abrupte reduktitaj, tiel ke la programoj nun aŭdiĝas nur en labortagoj. Ŝi proponis, ke la asocio iel eldiru sian starpunkton pri la okazinta ŝanĝo.

La ĉeestantoj unuanime aprobis la proponon kaj komisiis al la estraro turni sin al la gvidantoj de la pola radio por esprimi sian zorgon, aparte menciante ke la redukto de la esperantlingvaj elsendoj okazis sojle de la jubilea Universala Kongreso, okazanta en Pollando.

Malpli unuanima estis la reago de la membroj al proponata rezolucio, en kiu TEĴA esprimas sian ĉagreniĝon pro nova litovia leĝo. Multaj homrajtaj organizaĵoj kondamnis la malpermeson ”agiti” por samseksamaj rilatoj, sed ankaŭ multaj aliaj eroj de la leĝo facile povas esti interpretataj en maniero, kiu forte limigus la liberecon de esprimado en amaskomunikiloj.

La rezolucio proponita de vicprezidanto Kalle Kniivilä "kun ĝojo bonvenigas la decidon de prezidento Dalia Grybauskaitė starigi laborgrupon por prilabori la leĝon".

Laŭ posta alineo, "TEĴA forte esperas, ke post la modifoj, proponotaj de la laborgrupo, la leĝo estos fine aprobita en formo, kiu garantios la liberecon de la esprimado kaj de la amaskomunikiloj en Litovio, laŭ la diversaj internaciaj interkonsentoj al kiuj Litovio aliĝis."

La prezidanto de TEĴA, Audrys Antanaitis, senrezerve subtenis la rezolucion en ĝia origina formo, dum estrarano Aleksandr Korĵenkov principe obĵetis, asertante, ke temas pri politikaĵo pri kiu laŭ li TEĴA ne rajtas okupiĝi. Krome li aldonis, ke la aprobo de la rezolucio malutilus al Esperanto en Litovio, precipe en katolikaj cirkloj.

Kontraŭis la rezolucion ankaŭ ĝenerala sekretario de TEĴA, Vytautas Šilas. Laŭ li la nova leĝo estas bona kaj bezonata, kaj mankas kialo kritiki ĝin.

Barbara Pietrzak, estrarano de UEA, donis al la rezolucio sian principan subtenon, sed proponis kelkajn redaktojn. Gunnar Gällmo atentigis la publikon pri tio, ke UEA laŭ sia statuto ne estas neŭtrala kiam temas pri homaj rajtoj, kaj ke la samo validu ankaŭ por fakaj asocioj de UEA.

Estis ankaŭ fortaj kritikaj voĉoj en la publiko, kaj la diskuto iĝis iom kaosa, kiam partoprenontoj de la sekva kunsido jam komencis postuli, ke TEĴA liberigu la ĉambron. Tiam prezidanto Audrys Antanaitis proponis, ke la membrokunsido donu sian principan aprobon al la rezolucio, kune kun la aldono proponita laŭ Barbara Pietrzak, laŭ kiu TEĴA subtenas la liberecon de la amaskomunikiloj en ĉiuj landoj, ne nur en Litovio, kie la asocio estas registrita.

La rezolucio sekve estis principe akceptita post voĉdono, dum kiu 11 membroj de TEĴA subtenis la proponon, 8 voĉdonis kontraŭ, kaj 3 sin detenis.

La artikolo pli frue aperis en Libera Folio. Kritika artikolo pri la TEĴA-kunsido aperis en la kongresa kuriero de la Bjalistoka UK, numero 7.

La kongresa kuriero pri la TEĴA-kunsido

En numero 7 de la kongresa kuriero de la Bjalistoka aperis kritika artikolo pri la TEĴA-kunsido. Ni republikigas la kompletan tekston de la artikolo. Ĉiuj numeroj de la kongresa kuriero elŝuteblas en la retejo de UEA.

TEĴA-kunsido

La kunveno de la ĵurnalista asocio TEĴA evoluis laŭ la rutina maniero, tamen kun aparta uverturo. La prezidanto Audrys Antanaitis komence solene disdonis la ĵus elfaritajn membrokartetojn, t. e. ĵurnalistajn identigilojn.

Poste li prezentis la ĝisnunajn atingaĵojn de TEĴA:
1. agnoskon kiel jura persono en Litovio,
2. ekhavon de sidejo,
3. posedon de propra sigelo,
4. instalon de bankkonto.

Vice la sekretario Ŝilas Vytautas aldonis superrigardon pri la membraro (110 / 38 landoj), pri la rilato al UEA (ne aliĝinta, sed kunlaboranta membro) kaj pri la rilato al internaciaj ĵurnalistaj asocioj kaj pri planoj pri seminarioj kaj konferencoj. La vicprezidanto Kalle Kniivilä informis pri la retpaĝo (tejha.org) kaj la manieroj uzi ĝin.

En la parto “proponoj kaj diskutoj” oni konkludis jene:
a) ŝanĝo de la Etika kodo ĵurnalista: rifuzita,
b) membrokotizo: ne enkondukota, sed la plilongigo de la glumarko sur la membrokartetoj kostas aktuale 10 EUR,
c) rezolucio pri leĝo pri protektado de infanoj en Litvio: akceptita.

La lasta punkto, aparta finalo, provokis ardan, eĉ ĥaosan diskutadon. Fine de la TEĴA-kunveno la vicprezidanto eltiris el sia sako rezolucion pri leĝo pri protekto de infanoj en Litovio kaj proponis (se mi bone komprenis), ke TEĴA intervenu kontraŭ tiu ĉi leĝo en tiu lando. Preskaŭ neniu konis la tekston, tamen la estraro aŭdacis peti voĉojn por aŭ kontraŭ.

Temas pri la diskutado, cetere multalanda, ĉu la protektado de infanoj kontraŭ pornografio limigas la liberecon de ĵurnalistoj (diru: retuzantoj). Mi tie ĉi ne volas cerbumi pri la fakto. Sed ĉagrenas, ke en tiu kunveno unu homo trudis politikan temon al malforta Esperanta grupo. Tio estas almenaŭ malafablaĵo. Sed stulteco estas la devigo al la li- tovoj interveni propralande en iu jura kazo kaj damaĝi la akiritan publikan agnoskon. Kaj orgojlo estas opinii, ke la rezolucio ion rezultigos.

Decidi nur povas homoj informitaj kaj konsciaj pri la temo kaj la sekvoj. Kaj ne en malgrandega rondo (11 por, 8 kontraŭ el 110 membroj), kaj haste kvin minutojn post la indikita fino de la kun- veno. Tia ne povas funkcii la demokratio. Kaj tion devus scii aparte ĵurnalistoj!

Franz-Georg

Rezolucio de la jarkunveno de TEĴA

Ĉi tiu teksto de rezolucio estis principe akceptita de la membrokunveno de TEĴA la 30-an de julio 2009, kune kun la redaktopropono de Barbara Pietrzak, laŭ kiu la rezolucio aldone emfazu la fakton, ke TEĴA subtenas la liberecon de esprimado en ĉiuj landoj.

Dum sia jarkunveno en Bjalistoko la 30-an de julio 2009 Tutmonda Esperantista Ĵurnalista Asocio, la sola internacia ĵurnalista asocio kies ĉefsidejo troviĝas en Litovio, diskutis la novan leĝon pri protektado de infanoj de malbona influo de publikaj informoj.

Membrokunveno en Bjalistoko la 30-an de julio

Ĵaŭde la 30-an de julio, en la Bjalistoka Universala Kongreso de Esperanto, okazos la membrokunveno de Tutmonda Esperantista Ĵurnalista Asocio. Sube ni prezentas la tagordon de la kunveno.

LA TAGORDO
1.Registrigo. Enmanigo de membrokartoj;
2.Raporto de la Estraro;
3.Pridiskuto de ŝanĝoj en Etika kodo de teĵano. Voĉdonado por la Etika kodo;
4.Pridiskuto de proponataj eroj por la agoprogramo de TEĴA;
5.Decidoj pri aliĝa kaj membrokotizo (por estonta agoperiodo);
6.Aliaj demandoj.

Ĉiuj forestantaj membroj de TEĴA povas sendi (elektronpoŝte au skribe – pere de iu partoprenonto) sian konsideron pri diskutotaj demandoj au proponojn por ĉies pridiskuto. Tiujn membrojn ni enkalkulos en kvorumon de ĉestantoj de la kunveno.

Al partoprenontoj ni diras – ĝis la!, al ceteraj – fartu sukcese!

Audrys Antanaitis, prezidanto
Vytautas Ŝilas, ĝenerala sekretario

P.S. la e.p. adresoj:
audrys@ziniur.lt (prezidanto)
kalle@kniivila.net (viceprezidanto)
litovastelo@takas.lt (ĝenerala sekretario)

Propono: TEĴA postulu modifon de litovia leĝo

Propono de la vicprezidanto de TEĴA por la konsidero de la membrokunveno okazonta en Bjalistoko la 30-an de julio, ekde la 9-a horo, en salono Fighiera-Sikorska.

La 14-an de julio 2009 la majoritato en la Litovia parlamento, spite la kontraŭstaron de la prezidento, multaj sociaj organizaĵoj kaj liberalaj partioj, aprobis novan redakton de leĝo por "protekti infanojn de la malbona influo de publikaj informoj". Pli frue, la 26-an de junio, la tiama prezidento de Litovio, Valdas Adamkus, provizore haltigis la leĝon per sia vetoo.

La nova leĝo estas kritikata de la ĉefaj internaciaj homrajtaj organizaĵoj, interalie Amnestio Internacia kaj Human Rights Watch. Aparte forte homrajtaj organizaĵoj kondamnis la malpermeson ”agiti” por samseksamaj rilatoj, sed ankaŭ multaj aliaj eroj de la leĝo facile povas esti interpretataj en maniero, kiu forte limigus la liberecon de esprimado en amaskomunikiloj.

La nova prezidento de Litovio, Dalia Grybauskaitė, tre kritike sintenas al la leĝo en ties nuna formo. La 21-an de julio ŝi starigis laborgrupon, kies celo estas ellabori proponojn por modifi la leĝon.

La prezidentan laborgrupon partoprenas interalie Dainius Radzevičius, la prezidanto de Litovia Unuiĝo de Ĵurnalistoj. Dainius Radzevičius siatempe ĉeestis kaj alparolis la unuan kongreson de esperantistaj ĵurnalistoj en la sidejo de la Litovia parlamento. Post la aprobo de la nova leĝo li publike komentis la leĝon, nomante ĝin "absurda", kaj mirante, kiel eblus ĝin apliki.

Tutmonda Esperantista Ĵurnalista Asocio estas la sola internacia ĵurnalista organizaĵo registrita en Litovio. Laŭ sia statuto TEĴA devas obei la leĝojn de Litovio.

Se la nova leĝo ekvalidos en sia nuna redakto, povus principe iĝi malpermesite en la retejo de TEĴA ekzemple montri foton de la eventuala malkonstruado de la Centra Oficejo de UEA (punkto 2) aŭ publikigi kuirrecepton de grasa manĝaĵo (punkto 18).

Ĉar la nova leĝo povas rekte limigi la funkciadon de TEĴA, kaj ĉar TEĴA kiel ĵurnalista organizaĵo laboru por la libereco de la amaskomunikiloj, la asocio adresu rezolucion al la laborgrupo starigita de prezidanto Dalia Grybauskaitė, petante, ke la leĝo estu modifita tiel, ke la libereco de la esprimado kaj de la amaskomunikiloj en Litovio restu garantiata, laŭ la internaciaj interkonsentoj al kiuj Litovio aliĝis.

Kalle Kniivilä
Vicprezidanto de TEĴA

Aldonaĵo: Kelkaj alineoj el la koncerna leĝo

Artiklo 1. Celo de la leĝo
Ĉi tiu leĝo starigos kriteriojn por publikaj informoj, kiu povas havi malbonan influon al la mensa sano, la fizika, intelekta aŭ morala evoluo de neplenkreskuloj, la procedurojn por ties disvastigo, kaj la rajtojn, devojn kaj juran respondecon de la produktantoj, disvastigantoj kaj partoprenantoj, ĵurnalistoj kaj institucioj reguligantaj ties aktivecojn.
/---/
Artikolo 4. Publikaj informoj kiuj havas malbonan efikon al la evoluo de neplenkreskuloj
1. Publikaj informoj kiuj havas malbonan efikon al la mensa sano, la fizika, intelekta aŭ morala evoluo de neplenkreskuloj, estu konsiderata informoj:
/---/
2) kiuj montras intencan difektadon aŭ detruadon de posedaĵoj;
/---/
4) kiuj estas erotikaj en sia naturo: kiam seksa deziro estas vekata, seksa interrilatado estas subkomprenata, seksa interrilatado aŭ ties imitado aŭ alia seksa ĝuigo, seksorganoj kaj seksrilataj aĵoj estas montrataj;
5) kiuj kaŭzas timon aŭ hororon;
6) kiuj kuraĝigas vetludon, kuraĝigas kaj sugestas partoprenadon en hazardludoj, loterioj kaj aliaj ludoj kiuj ŝajnas proponi facilan gajnon;
/---/
10) kiuj rilatas al la ŝajnigado de krima aktivado;
11) kiuj konsistigas mokadon de persono;
/---/
13) kiuj montras supernormalajn fenomenojn, donante la impreson, ke tiuj fenomenoj estas veraj;
14) kiuj agitas por samseksamaj, ambaŭseksamaj kaj poligamiaj rilatoj;
15) kiuj tordas familiajn rilatojn, mokas ties valorojn;
16) en kiuj obscena lingvaĵo, vortoj kaj gestoj estas uzataj;
/---/
18) kiuj antaŭenigas malbonajn kutimojn de manĝado kaj higieno, de fizika neaktiveco;
19) kiuj montras seancon de hipnozo.
/---/
2. Disvastigo de informoj, al kiuj almenaŭ unu el la ĉi-supraj kriterioj en paragrafo 1 aplikeblas, estu malpermesita aŭ limigita.

(Tradukita de kk laŭ angla traduko)

Iniciatoj kaj sinproponoj bonvenas

Antaŭ unu jaro en Vilno, dum la unua mondkongreso de esperantistaj ĵurnalistoj kun pli ol 180 aliĝintoj el 37 landoj, estis iniciatita la refondo de Tutmonda Esperantista Ĵurnalista Asocio TEĴA. Formale la asocio estis refondita en Roterdamo, en julio 2008. En Roterdamo estis ankaŭ aprobita la nova statuto de TEĴA.

Nun eblas mendi la membrokarton de TEĴA

La firmao, kiu okupiĝas pri nia membrokarto, faris lastajn ŝanĝojn responde al rimarkoj, faritaj de niaj estraranoj. Finfine venis la ŝtupo, kiam ĝi produktos la unuajn 10-20 mebrokartojn. La unuaj (n-roj 003 – 020) estos liveriraj al tiuj, kiuj unuaj:

- Plenigos la retan mendilon kaj alŝutos sian foton, (en formato JPG, ne malpli ol 0,6 Mb aŭ 1300x980 bilderoj)

- Enpagos 10 € al banka konto de TEĴA. La sumo 10 € devus plene kovri la produktadon kaj registritan sendon de la karto (se ne necesos sendi, la resto iom plenigos la Asocian kason). Por malgrandigi bankkostojn estas rekomendinde, ke kelkaj samlandaj TEĴA-anoj sendu la pagon kune).

Kartojn de UK-anoj, anstataŭ sendi perpoŝte, mi volus venigi al la Bjalistoka UK, por disdono tie. Ili do nur antaŭmendu la kartojn, sed pagu surloke, en UK.

NIAJ BANKAJ DATENOJ
1. Titolo de ricevonta organizaĵo: Tutmonda Esper- Ĵurnalista Asocio (en la fenestreton de banka formularo komputile ne eniris plena nomo de nia organizajxo, tial aperis la mallongigo Esper- anstataŭ Esperantista; en paperaj dokumentoj aperas la plena nomo)
2. Adreso de TEĴA: Jankiskiu g. 43A, LT-02300 Vilnius, Litovio (Lithuania)
3. Identiga kodo de ricevonta organizaĵo (de TEĴA): 302290854
4. Titolo de priserva banko: Swedbank AB
5. Adreso de nia banko: Savanoriu pr. 19, Vilnius LT-03502
6. Numero de nia banka konto: LT74 7300 0101 1337 9793.
7. SWIFT kodo (BIC): HABALT22
8. Celo de pago: por membrokarto

Samideane via,
Vytautas Šilas
Ĝenerala sekretario de TEĴA,
Vilnius, la 26-an de majo 2009

Kampanjo ĉirkaŭ la UK 2009

La gazetaro malofte raportas pri Esperanto, kaj kiam ili raportas, plurfoje ili raportas mise, kvazaŭ Esperanto estus io fuŝa, antikveca, mokinda.

Inter aliaj misaj informoj, ni legas ke Esperanto estas mortinta lingvo, kiun neniu parolas, ke Esperanto ne sukcesis iĝi la sola lingvo parolata en la mondo, ktp. Esperantistoj reagas al tiuj misaj raportoj por korekti la misinformojn, sed niaj reagoj ne atingas ĉiujn legintojn de la originaj raportoj.

La propedeŭtikeco, la paciga celo, la belstilo, precizeco kaj facileco de la lingvo, ŝajne ne estas interesaj faktoj publikindaj, laŭ la redaktoroj.

Sed estas interesa kaj raportinda fakto, kiu povus vekigi la intereson de la gazetaro de via regiono. Tio estas la fakto ke samlandano via vojaĝos eksterlanden al internacia kongreso, kie miloj da homoj el cento da landoj diskutos plurajn temojn, en unusola lingvo komprenata de ĉiuj.

Dum sia marta kunsido la estraro de UEA aprobis, ke estu restarigita la gazetara informkampanjo ĉirkaŭ la UK, kiun antau kelkaj jaroj sukcese realigis Brusela Komunik-Centro.

Ni bezonas la kunlaboron de ĉiuj esperantistoj. Tiel vi povos helpi nin:

- plusendi tiun mesaĝon kaj varbi kunlaborantojn;
- proponi efikajn manierojn realigi tiun kampanjon;
- kolekti datumojn pri lokaj ĵurnaloj;
- traduki modelajn gazetarajn komunikojn al via gepatra lingvo;
- sendi tiujn komunikojn al la loka gazetaro;
- kontroli la aperigon de artikoloj pri la UK.

Se vi povas helpi nin, bonvolu kontakti:

Barbara Pietrzak
ĜS de UEA, estrarano pri informado
<abpietrzak (ĉe) yahoo.com>

kun kopio al <emilio.cid (ĉe) uol.com.br>

Dankon,

Emilio Cid
San-Paŭlo
Brazilo

La Ondo prezentas gravajn Esperanto-gazetojn

Ĉi-jare en la kleriga rubriko “Nia trezoro” de la internacia magazino La Ondo de Esperanto aperas prezentoj de aparte gravaj Esperanto-gazetoj.

Post artikoloj pri la unua Esperanto-gazeto La Esperantisto (kies unua numero ornamas la kapbildon de nia retejo) kaj pri la ĵus centjariĝinta La Ondo de Esperanto, en la marta kajero de La Ondo oni povas legi pri Lingvo Internacia – legenda (kaj leg-enda) gazeto, kiu ekaperis en decembro 1895. La tekston de Aleksander Korĵenkov garnas la artikoleto “La esperantista popolo” (majo 1910) de Théophile Cart, la plej sukcesa redaktoro de Lingvo Internacia.

En la aprila Ondo aperos artikolo pri La Revuo (1906–1914). Post la kompletigo de la serio la tekstaro aperos broŝurforme. Ĉiuj prezentoj estas legeblaj en la novaĵ-rubriko de la retejo de La Ondo.

Rektaj adresoj al la artikoloj:

Membra ensaluto

© 2008-2012 TEĴA