La projekto de statuto, aprobita dum UK en Roterdamo

Ĉi tiu teksto estas publikigata nur por komparo kun la fina versio de la statuto, redaktita por aprobo de la litoviaj oficialaj instancoj.

1. PREAMBLO
1.1. La socia organizaĵo TUTMONDA ESPERANTISTA ĴURNALISTA ASOCIO (litove: Pasaulio Esperantininkų Žurnalistų Asociacija, poste – la Asocio) estas libervola krea unuiĝo, kiu kunigas profesiajn kaj amatorajn ĵurnalistojn, uzantojn kaj diskonigantojn de la lingvo Esperanto.
1.2. La Asocio agas en spirito de la Universala Deklaracio de la Homaj Rajtoj, obeante la Konstitucion de Litova Respubliko, la Leĝon de Litova Respubliko pri Asocioj, la Decidojn de Litova Registaro kaj la Statuton.
1.3. La Asocio, registrita kiel jura persono, daŭrigas la progreseman agadon de ĵurnalista fakasocio de Universala Esperanto Asocio, funkciinta ekde 1946.
1.4. La Asocio estas jura persono ekde la tago de la registrado. La Asocio havas propran bilancon, sigelon kun sia nomo, kurantan konton en banko, enregistrita en Litova Respubliko kaj pri siaj devoj respondas per sia proprietaĵo. La Asocio ne respondecas pri devoj de siaj membroj, nek la membroj pri la devoj de la Asocio.
1.5. La laborlingvo de la Asocio estas la internacia lingvo Esperanto.
1.6. La emblemo de la Asocio estas ovala mondmapo, dividita de skribilo, ĉe kies unu flanko estas surskribo TEĴA, ĉe la alia - verda kvinpinta stelo.
1.5. La adreso de la sidejo de la Asocio estas: Rotundo str.5, Vilnius, Litovio.
1.6. Agodaŭro de la Asocio ne estas limigata.
1.7. La Asocio estas neprofitocela organizaĵo.

2. AGOSFERO, CELOJ KAJ TASKOJ DE LA ASOCIO
2.1. La celoj de la Asocio estas:
2.1.1. reprezenti interesojn de ĵurnalistoj-esperantistoj antaŭ ŝtataj, sociaj kaj kulturaj organoj kaj institucioj, kontribui al plibonigo de la krea kvalifiko kaj la etika nivelo de ĵurnalistoj-esperantistoj mem kaj helpi ilin plenumi siajn taskojn;
2.1.2. teni kontaktojn kun neesperantistaj ĵurnalistaj organizaĵoj por reciproka subtenado kaj por diskonigo de Esperanto en tiuj medioj;
2.1.3. altigi la profesian kaj etikan nivelon de sia membraro;
2.1.4. kontribui al pli bona interpopola kompreno.
2.1.5. La Asocio, strebante al siaj celoj, solvas jenajn ĉeftaskojn:
─ kunordigas agadon de sia membraro kaj ties internaciajn interligojn;
─ organizas kaj instigas renkontiĝojn de ĵurnalistoj esperantistoj;
─ iniciatas kaj subtenas kontaktojn kun ĵurnalistaj organizaĵoj de la mondo;
─ kunlaboras kun organizaĵoj, kiuj havas similajn strebojn;
─ reprezentas interesojn de ĵurnalistoj esperantistoj kaj strebas al ellaboro de plej bonaj kreaj kondiĉoj por ili.

3. TASKOJ KAJ DEVOJ DE LA ASOCIO
3.1. Por la efektivigo de siaj celoj kaj taskoj la Asocio laŭ la ordo antaŭvidita de la leĝaro havas la rajton:
3.1.1. senmalhelpe skribe, vorte kaj alimaniere disvastigi informojn pri sia agado, diskonigi la celojn kaj taskojn de sia organizaĵo;
3.1.2.. publikigi demandojn, gravajn por la tutmonda Esperanto-movado;
3.1.3. fondi porsociajn informilojn, okupiĝi pri eldonado;
3.1.4. aĉeti aŭ alimaniere akiri proprieataĵon, necesan por sia agado, ĝin regi, uzi kaj disponi pri ĝi;
3.1.5. dungi personojn por plenuni la agadon, kiu estas antaŭvidita en la Statuto;
3.1.6. ricevi monrimedojn kaj alian havaĵon de internaciaj sociaj organizaĵoj, neŝtataj organizaĵoj kaj fondusoj, ankaŭ de juraj kaj fizikaj personoj;
3.1.7. havi kurantan konton nur en unu el la bankoj, enregistritaj en la Litova Respubliko;
3.1.8. uzi monrimedojn por efektivigo de celoj, antaŭviditaj en la Statuto;
3.1.9. disdoni legitimilojn pri membreco;
3.1.10. partopreni internaciajn aranĝojn de esperantistoj ĵurnalistoj;
3.1.11. subteni kaj vastigi profesiajn ligojn kun esperantistaj ĵurnalistoj de la mondo;
3.1.12. la Asocio povas havi ankaŭ aliajn civilajn rajtojn kaj devojn, kiujn starigas kunveno de Asociaj membroj, se ili ne kontraŭstaras leĝaron de Litova Respubliko.

4. RAJTOJ KAJ DEVOJ DE MEMBROJ DE LA ASOCIO
4.1. Ĉiuj membroj de la Asocio havas la samajn rajtojn, sendepende kioman aliĝan kaj membrokotizon ili pagas aŭ kiun subtenon al la Asocio ili prezentas;
4.2. Membroj de la Asocio havas jenajn rajtojn:
4.2.1. ricevi membrokarton;
4.2.1. starigi kaj realigi konkretajn proponojn;
4.2.2. uzi la materian bazon disponeblan por realigo de akceptitaj proponoj;
4.2.3. esti elektitaj al gvidaj Asociaj organoj;
4.2.4. post sciigo al ĝenerala sekretario de la Asocio libere foriri el la Asocio;
4.2.5. partopreni en ĝeneralaj kunvenoj kun voĉdonrajto;
4.2.6. skribe rajtigi unu el membroj de la Asocio reprezenti siajn interesoj dum konkreta kunveno;
4.2.7. okaze de sia foresto, skribe rajtigi kunvenon enkalkuli lin en kvorumon de la kunveno.
4.2.8. ricevi informojn pri la agado de la Asocio;
4.3. Membroj de la Asocio havas jenajn devojn:
4.3.1. obei la Asocian Statuton;
4.3.2. partopreni en la efektivigo de Asocia programo;
4.3.3. pagi membrokotizon, difinitan de ĝenerala kunveno;
4.4. Longjaraj membroj de la Asocio pro siaj meritoj antaŭ la Asocio povas esti elektitaj Honoraj membroj de la Asocio. Tion decidas ĝenerala kunveno laŭ propono de kiu ajn membro de la Asocio.
4.5. La Asocio povas fondi specialan premion por membroj de TEĴA pro meritoj pri E-jxurnalismo;

5. ALIĜO AL TEĴA
5.1. Aliĝi al TEĴA rajtas ĉiu esperantista ĵurnalisto, profesia kaj amatora (laboranta en, aŭ regule verke kunlaboranta kun kiu ajn komunikilo), kiu agnoskas kaj pretas sekvi la Statuton de la Asocio. Deziranto aliĝi al la Asocio devas:
5.1.1. plenigi aliĝilon (kiu enhavu sindevigon obei la Statuton) kaj sendi ĝin al ĝenerala sekretario.
5.1.2. pagi aliĝan kotizon, difinitan de la Estraro de la Asocio.
5.1.3. la aliĝon surbaze de ĉi tiu Statuto legitimas la Estraro de la Asocio, kiu povas esplori, ĉu la aliĝanto respondas la postulojn de la Statuto.

6. EKSMEMBRIĜO, SUSPENDO KAJ FORIGO
6.1. Membroj de la Asocio povas eksmembriĝi avertinte pri tio la ĝeneralan sekretarion.
6.2. Membroj de la Asocio povas esti avertitaj aŭ suspenditaj ĝis laŭvica ĝenerala membra kunveno, se ili:
6.2.1. evidente malobeas Statuton de la Asocio;
6.2.2. per sia agado kompromitas la Asocion;
6.2.3. regule ne pagas difinitan membrokotizon.
6.3. Membrojn de la Asocio eksmembrigas ĝenerala kunveno, laŭ decido akceptita per simpla voĉoplimulto.

7. GVIDADO DE LA ASOCIO
7.1. Gvidorganoj de la Asocio estas la ĝenerala membrokunveno, la Estraro de la Asocio, la prezidanto de la Asocio (ĉe senpovo plenumi siajn devojn anstataŭ tiu - vicprezidanto).

8. ĜENERALA MEMBRA KUNVENO
8.1. La ĝenerala membrokunveno estas la plej alta institucio de la Asocio.
8.2. La kompetentecoj de ĝenerala memrokunveno estas:
8.2.1. fikso de membrokotizo;
8.2.1. ŝanĝo kaj kompletigo de Asocia Statuto;
8.2.2. difino de nepraj agotaskoj por la Asocio;
8.2.3. enoficigo kaj revoko de estraranoj kaj prezidanto de la Asocio;
8.2.4. konfirmo de la jara financa raporto de la Asocio;
8.2.5. reorganizo kaj likvido de la Asocio;
8.2.6. forigo de membroj el la Asocio.
8.3. Ĝeneralajn membrokunvenojn organizas la Estraro de la Asocio. Elektan ĝeneralan kunvenon la Estraro de la Asocio kunvokas ĉiun trian agojaron. Laŭbezone, dum aliaj jaroj, povas okazi ordinaraj laboraj ĝeneralaj kunvenoj.
8.4. Pri kunvokata ĝenerala membrokunveno la Estraro devas sciigi al la membroj ne pli malfrue ol 60 tagojn antaŭ la kunveno.
8.5. Decidoj de ĝenerala membrokunveno estas akceptataj per simpla voĉa plimulto de la partoprenantoj.
8.6. Ĝenerala membrokunveno povas rajtigi la Estraron de la Asocio okazigi forestan skriban voĉdonadon de ĉiuj membroj.

9. ESTRARO DE LA ASOCIO
9.1. La agadon de la Asocio organizas kaj strategie efektivigas la Estraro de la Asocio, ne pli malgranda ol 5-persona. La Estraron oni konsideras plenumanta institucio de ĝenerala membrokunveno.
9.2. La Estraro de la Asocio kun ties prezidanto estas elektita por 3-jara kadenco. Ĝenerala membrokunveno povas revoki estraranon aŭ prezidanton, ankaŭ denove elekti la samajn personojn por nova kadenco.
9.3. Al kompetenteco de la Estraro apartenas respondeco pri tuta asocia havaĵo.
9.4. Estraro de la Asocio:
9.4.1. kompilas agoprogramojn de la Asocio kaj difinas agoformojn;
9.4.2. organizas statutan agadon de la Asocio;
9.4.3. solvas demandojn, ligitajn kun mastruma kaj financa agado;
9.4.4. prezentas por ĝenerala membrokunveno raporton pri praktika kaj financa aktivado;
9.4.5. difinas la grandecon de aliĝa kotizo;
9.4.6. legitimas membriĝon, interrompon de membreco aŭ ĉesigon de membreco;
9.4.7. elektas ĝeneralan sekretarion kaj vicprezidanton de la Asocio;
9.4.8. konfirmas kandidatecon de redaktoro de Asocia informilo.
9.5. La Estraro de la Asocio siajn decidojn akceptas dum kunsidoj aŭ koresponde.
9.5.1. Decidojn Estraro akceptas per voĉa plimulto. Ĉe egalvoĉa situacio decidas la voĉo de la prezidanto.

10. PREZIDANTO, VICPREZIDANTO, ĜENERALA SEKRETARIO
10.1. Prezidanto de la Asocio plenumas jenajn funkciojn:
10.1.1. memstare efektivigas servojn kaj decidojn, kiujn al li komisiis membrokunveno kaj Estraro de la Asocio, reguligas operaciajn agoaferojn;
10.1.2. malfermas kaj fermas kontojn en bankaj oficejoj;
10.1.3. prezentas diskutotajn demandojn al ĝenerala membrokunveno.
10.1.4. formas kontraktojn en la nomo de la Asocio;
10.1.5. konfirmas ĉiujn oficialajn dokumentojn, ligitajn kun agado de la Asocio;
10.1.6. prezidas dum kunsidoj de la Estraro.
10.2. vicprezidanto de la Asocio:
10.2.1. anstataŭas prezidanton, kiam tiu ne povas plenumi siajn devojn;
10.2.2. reprezentas la Asocion laŭ rajtigo de prezidanto aŭ de Estraro;
10.3. Ĝenerala sekretario de la Asocio:
10.3.1. subtenas kontaktojn inter estraranoj kaj plenumas organizajn funkciojn de la Asocio;
10.3.2. helpas al prezidanto en efektivigo de organizaj celoj kaj taskoj, organizas ĝeneralajn membrokunvenojn kaj preparas jaran raporton de la Asocio;
10.3.3. Pretigo de jarraportoj pri enspezoj kaj elspezoj de la Asocio apartenas al la devoj de la ĝenerala sekretario (se tio ne estas komisiita al alia estrarano);

11. MONRIMEDOJ KAJ ENSPEZOJ, ORDO DE ELSPEZOJ
11.1. La monrimedojn de la Asocio konsistigas:
11.1.1. aliĝa kaj membrokotizo;
11.1.2. oferitaj (donacitaj) monrimedoj de fizikaj personoj, oferorganizaĵoj kaj bonfaraj fondusoj;
11.1.3. aliaj leĝe ricevitaj monrimedoj.
11.2. Ŝtatpotencaj kaj ŝtatregaj institucioj, municipoj povas destini monrimedojn al la Asocio por efektivigo de ĝiaj celaj programoj.
11.3. La havaĵo kaj monrimedoj de la Asocio devas esti uzataj por efektivigo de la celoj kaj taskoj antaŭviditaj en Statuto de la Asocio.
11.4. Pri la monrimedoj por la agado de la Asocio disponas prezidanto de la Asocio.
11.5. La havaĵo de la Asocio estas enregistrata en registrokajeron. Pri la ordigo de monrimedoj respondecas ĝenerala sekretario (se tio ne estas komisiita al alia estrarano).
11.6. La laŭleĝecon kaj celkonformecon en uzado de monrimedoj kontrolas Revizia komisiono de la Asocio.

12. KONTROLA ORDO DE FINANCA AGADO DE LA ASOCIO
12.1. Kontrolon de financa agado de la Asocio plenumas Revizia komisiono de la Asocio elektita de membrokunveno por trijara agoperiodo.
12.2. La prezidanto kaj ĝenerala sekretario devas prezenti al la revizoroj laŭ ilia postulo librotenistajn-financajn dokumentojn por kontrolo en sidejo de la Asocio aŭ sendi al ili ties kopiojn por foresta kontrolo.
12.3. Ŝtataj kaj municipaj kontrolaj institucioj havas rajton kontroli agadon de la Asocio laŭ la ordo difinita de leĝaro.
12.4. La Estraro de Asocio devas prezenti al ŝtataj (municipaj) kontrolaj institucioj necesajn asociajn dokumentojn.

13. ARBITRCIA KOMISIONO
13.1. Plendojn de membroj de la Asocio esploras Arbitracia komisiono elektita de membrokunveno por trijara agoperiodo.
13.2. La Arbitracian komisionon konsistigas tri personoj, kiujn per simpla voĉplimulto elektas ĝenerala membrokunveno. Ili ne povas esti estraranoj de la Asocio.
13.2.1. La Arbitracia komisiono ne pli malfrue ol post du monatoj ekde enregistro de plendo en la Estraro de la Asocio devas esplori la plendon kaj sciigi al la plendinto sian verdikton.

14. ŜANĜO KAJ KOMPLETIGO DE LA ASOCIA STATUTO
14.1. Iniciatan rajton pri ŝanĝo aŭ kompletigo de Statuto havas prezidanto, Estraro kaj ĝenerala membrokunveno de la Asocio.
14.2. Ŝanĝojn kaj kompletigojn de la Statuto akceptas kaj konfirmas ĝenerala membrokunveno per du-triona voĉa plimulto.
14.3. Ŝanĝoj kaj kompletigoj de Statuto jure ekvalidas ekde ilia enregistro laŭ la ordo antaŭvidita de la leĝaro.

15. REORGANIZO DE LA ASOCIO
15.1. Decidi pri divido de la Asocio en kelkajn organizaĵojn aŭ pri aliĝo al iu alia socia organizaĵo rajtas ĝenerala membrokunveno per simpla voĉa plimulto.

16. FONDO DE SUBUNUOJ
16.1. La Asocio povas enhavi subunuojn (sekciojn).

17. ĈESIGO AŬ FINIĜO DE ASOCIA AGADO
17.1. Agado de la Asocio povas finiĝi:
17.1.1. post kiam ĝenerala membrokunveno laŭ la Statuto akceptas la decidon aliigi la Asocion al alia socia organizaĵo;
17.1.2. post kiam ĝenerala membrokunveno akceptas la decidon ĉesigi la agadon;
17.1.3. post kiam juĝa tribunalo akceptas decidon pri ĉesigo de la Asocia agado.
17.2. Post la akcepto de la decido pri ĉesigo de Asocia funkciado, kontentigo de kreditoroj de la likvidata Asocio, sinkvitanco kun personoj, kiuj laboris laŭ laboraj kontraktoj, tuta ĝia proprietaĵo estas utiligata laŭ rekomendoj de Asocia ĝenerala membrokunveno kaj la ordo kiun antaŭvidas la Litova leĝaro.

Prezidanto de la fonda kunveno
Audrys Antanaitis

Sekretario de la fonda kunveno
Vytautas Šilas

Membra ensaluto

© 2008-2012 TEĴA