La statuto de TEĴA

STATUTO DE TUTMONDA ESPERANTISTA ĴURNALISTA ASOCIO

Registrita en Registron de juraj personoj la 18-an de decembro 2008
jurpersona kodo 302290854

1. PREAMBLO
1.1. TUTMONDA ESPERANTISTA ĴURNALISTA ASOCIO (litove: Pasaulio Esperantininkų Žurnalistų Asociacija), (poste – la Asocio) estas libervola krea unuiĝo, kiu kunigas profesiajn kaj amatorajn ĵurnalistojn, uzantojn kaj diskonigantojn de la lingvo Esperanto. La nomo sigle en Esperanto estas TEĴA (litove – TEŽA). La jura formo de Tutmonda Esperantista Ĵurnalista Asocio estas asocio.
1.2. Ĉi tiu Statuto estas akceptita surbaze de decidoj alprenitaj dum la Universala Kongreso de Esperanto en Roterdamo, la 21–an de julio 2008. La Statuto estas kompilita en du lingvoj – en la litova lingvo kaj en la internacia lingvo Esperanto. La Asocio daŭrigas la progreseman agadon de la ĵurnalista fakasocio de Universala Esperanto Asocio, funkciinta ekde la jaro 1946.
1.3. La Asocio agas en la spirito de la Universala Deklaracio de la Homaj Rajtoj, obeante la Konstitucion de Litova Respubliko, la Civilan kodekson de Litova Respubliko, la leĝon pri Asocioj, aliajn jurajn aktojn kaj ĉi tiun Statuton.
1.4. La Asocio estas jura persono. La Asocio ne celas profiton, havas propran bilancon, sigelon kun sia nomo, kurantan konton en unu banko registrita en la Litova Respubliko. La Asocio ne respondecas pri devoj de siaj membroj, nek la membroj pri devoj de la Asocio.
1.5. La laborlingvo de la Asocio estas la internacia lingvo Esperanto.
1.6. La emblemo de la Asocio estas ovala terglobo, dividita de skribilo, sur kies unu duono estas surskribo TEĴA, sur la alia - verda kvinpinta stelo.
1.7. La adreso de la sidejo de la Asocio estas: Jankiškių str.5, Vilnius, Litovio.
1.8. La agodaŭro de la Asocio estas ne limigita. La financa jaro de la Asocio estas la kalendara jaro.

2. AGOSFERO, CELOJ KAJ TASKOJ DE LA ASOCIO
2.1. La celoj de la Asocio estas:
2.1.1. reprezenti la interesojn de ĵurnalistoj-esperantistoj antaŭ ŝtataj, sociaj kaj kulturaj organoj kaj institucioj, kontribui al plibonigo de krea kvalifiko kaj etika nivelo de ĵurnalistoj-esperantistoj mem kaj helpi ilin plenumi siajn taskojn;
2.1.2. teni kontaktojn kun neesperantistaj ĵurnalistaj organizaĵoj por reciproka subtenado kaj por diskonigo de Esperanto en tiuj medioj;
2.1.3. unuigi ĵurnalistojn-esperantistojn de la mondo, kaj ankaŭ personojn, kiuj informadas pri Esperanto en la tutmonda gazetaro.
2.1.4. altigi la profesian kaj etikan nivelon de sia membraro;
2.1.4. kontribui al pli bona interpopola kompreno.
2.2. La Asocio, strebante al siaj celoj, plenumas jenajn agadojn:
2.2.1. kunordigas la agadon de sia membraro kaj ties internaciajn interligojn;
2.2.2. organizas kaj instigas renkontiĝojn de ĵurnalistoj-esperantistoj;
2.2.3. iniciatas kaj subtenas kontaktojn kun ĵurnalistaj organizaĵoj de la mondo;
2.2.4. kunlaboras kun organizaĵoj, kiuj havas similajn strebojn;
La Asocio plenumas jenajn agadojn laŭ la Klasifiko de ekonomiaj agadoj:
2.2.5. eldona agado (58);
2.2.6. publikaj rilatoj kaj komunikiĝo (70.21);
2.2.7. entreprenada kaj alispeca administra konsulta agado (70.22);
2.2.8. aliaj agadoj sen specifa atribuo, klerigado (85.59);
2.2.9. ceteraj agadoj sen specifa atribuo, profesia, scienca kaj teknika agadoj (74.9);
2.2.10. tradukado kaj interpretado (74.3);
2.2.11. organizado de distraĵoj kaj ripozado (93.2);
2.2.12. aliaj agadoj sen specifa atribuo de membraj organizaĵoj (94.99).

3. RAJTOJ KAJ DEVOJ DE LA ASOCIO
3.1. Efektivigante sian agadon, la Asocio laŭ la ordo antaŭvidita de la leĝaro havas rajton:
3.1.1. senmalhelpe skribe, vorte kaj alimaniere disvastigi informojn pri sia agado, propagandi celojn kaj taskojn de sia organizaĵo;
3.1.2. diskonigi demandojn gravajn por la tutmonda Esperanto-movado;
3.1.3. fondi porsociajn informilojn, okupiĝi pri eldonado;
3.1.4. aĉeti aŭ alimaniere akiri proprietaĵon necesan por sia agado, ĝin regi, uzi kaj disponi pri ĝi;
3.1.5 ricevi monrimedojn aŭ alian havaĵon de internaciaj neregistaraj organizaĵoj, fondaĵoj, ankaŭ de juraj kaj fizikaj personoj;
3.1.6. havi kurantan konton nur en unu el la bankoj registritaj en la Litova Respubliko;
3.1.7. uzi monrimedojn por efektivigo de celoj antaŭviditaj en la Statuto;
3.1.8. disdoni membrokartojn;
3.1.9. partopreni en internaciaj aranĝoj de esperantistoj ĵurnalistoj;
3.1.10. subteni kaj vastigi profesiajn ligojn kun esperantistoj-ĵurnalistoj de la mondo;
3.1.11. la Asocio povas havi ankaŭ aliajn civilajn rajtojn kaj devojn, kiujn starigas kunveno de Asociaj membroj, se ili ne kontraŭstaras la leĝaron de la Litova Respubliko.

4. RAJTOJ KAJ DEVOJ DE MEMBROJ DE LA ASOCIO
4.1. Ĉiuj membroj de la Asocio havas la samajn rajtojn, sendepende kioman aliĝan kaj membrokotizon ili pagas aŭ kiun subtenon al la Asocio ili prezentas;
4.2. Membroj de la Asocio havas jenajn rajtojn:
4.2.1. ricevi membrokarton;
4.2.1. antaŭmeti kaj realigi konkretajn proponojn;
4.2.2. uzi la materian bazon disponeblan por realigo de akceptitaj proponoj;
4.2.3. esti elektitaj al gvidaj Asociaj organoj;
4.2.4. post sciigo al la ĝenerala sekretario de la Asocio libere foriri el la Asocio;
4.2.5. partopreni kaj voĉdoni en ĝeneralaj kunvenoj;
4.2.6. skribe rajtigi unu el membroj de la Asocio reprezenti la interesojn de la rajtiginto dum konkreta kunveno;
4.2.7. okaze de sia foresto ne pli malfrue ol unu laboran tagon antaŭ la tago de Ĝenerala membrokunveno skribe prezenti sian opinion pri traktataj demandoj;
4.2.8. ricevi informojn pri la agado de la Asocio;
4.2.9. disponi aliajn rajtojn antaŭvidatajn de la leĝaro.
4.3. Membroj de la Asocio havas jenajn devojn:
4.3.1. obei la Asocian Statuton;
4.3.2. partopreni en efektivigo de la Asocia programo;
4.3.3. pagi membrokotizon, difinitan de Asocia membrokunveno;
4.4. Longtempaj membroj de la Asocio pro siaj meritoj rilate al la Asocio povas esti elektitaj Honoraj membroj de la Asocio. Tion decidas la Ĝenerala kunveno laŭ propono de kiu ajn membro de la Asocio. Honoraj membroj disponas ĉiujn rajtojn kaj devojn de Asocia membro, antaŭviditajn en punktoj 4.2-4.3 de ĉi tiu Statuto.
4.5. La Asocio povas fondi specialan premion pro meritoj rilate al la esperantista ĵurnalismo.

5. ALIĜO AL TEĴA
5.1. Ĉiuj personoj, kiuj dum la Universala Kongreso en Roterdamo la 21-22-an de julio 2008 partoprenis la kunvenon de Tutmonda Esperantista Ĵurnalista Asocio (TEĴA) kaj subtenis fondon de la Asocio en Litovio, estos konsiderataj membroj de TEĴA ekde la tago de la enskribo de la Asocio en la Registron de juraj personoj. Pri la membreco de ĉi tiuj personoj la Prezidanto de la Asocio informas ilin skribe aŭ per elektronika poŝto.
5.1. Aliĝi al TEĴA rajtas ĉiu esperantista ĵurnalisto, profesia kaj amatora (laboranta en, aŭ regule verke kunlaboranta kun, kiu ajn amaskomunikilo), kiu agnoskas kaj pretas sekvi la Statuton de la Asocio. Deziranto aliĝi al la Asocio devas:
5.1.1. plenigi aliĝilon (kun sindevigo obei la Statuton) kaj sendi ĝin al la Ĝenerala sekretario.
5.1.2. pagi aliĝan kotizon, difinitan de Ĝenerala membrokunveno de la Asocio.
5.1.3. la aliĝon surbaze de ĉi tiu Statuto legitimas la Estraro de la Asocio.

6. EKSMEMBRIĜO KAJ FORIGO
6.1. Membroj de la Asocio povas eksmembriĝi el la Asocio, avertinte pri tio la Ĝeneralan sekretarion.
6.2. Membroj de la Asocio povas esti eksmembrigataj el la Asocio, se ili:
6.2.1. evidente malobeas la Statuton de la Asocio;
6.2.2. per sia agado kompromitas la Asocion;
6.2.3. regule ne pagas difinitan membrokotizon.
6.3. Membrojn de la Asocio eksmembrigas la Ĝenerala membrokunveno, laŭ decido akceptita per simpla voĉoplimulto.

7. GVIDADO DE LA ASOCIO
7.1. La organoj de la Asocio estas: Ĝenerala membrokunveno de Asocio, Estraro de la Asocio, Prezidanto de la Asocio kaj Ĝenerala sekretario.

8. ĜENERALA MEMBROKUNVENO DE ASOCIO
8.1. La kompetentoj de Ĝenerala membrokunveno de la Asocio estas:
8.1.1. fikso de membrokotizo. Grandecon de la kotizo kaj pagoordon difinas aparta decido de la kunveno;
8.1.2. ŝanĝo kaj kompletigo de la Asocia Statuto;
8.1.3. difino de nepraj agotaskoj por la Asocio;
8.1.4. enoficigo kaj revoko de estraranoj kaj de Prezidanto de la Asocio;
8.1.5. konfirmo de jara financa raporto de la Asocio, se tiu laŭ leĝoaktoj devas esti kompilita;
8.1.6. reorganizo kaj likvido de la Asocio;
8.1.7. decidoj pri establo de aliaj juraj personoj aŭ pri membriĝo en aliaj juraj personoj;
8.1.8. eksmembrigo el la Asocio.
8.1.9. establo de strukturaj subfakoj (filioj kaj reprezentejoj), konfirmo de iliaj regularoj, ĉesigo de ilia agado, enoficigo kaj maloficigo de iliaj gvidantoj.
8.2. Ĝeneralajn membrokunvenojn kunvokas kaj organizas la Estraro de la Asocio. Elektan Ĝeneralan kunvenon la Estraro de la Asocio kunvokas ĉiun trian agojaron. Ĝeneralaj kunvenoj okazas ĉiujare. Laŭbezone povas okazi ordinaraj laboraj ĝeneralaj kunvenoj.
8.3. Pri kunvokata ĝenerala membrokunveno la Estraro devas sciigi (elektronik-poŝte aŭ skribe) la membrojn ne pli malfrue ol 30 tagojn antaŭe.
8.4. Membroj de la Asocio ne povantaj partopreni en Ĝenerala membrokunveno de Asocio havas rajton ne pli malfrue ol unu tagon antaŭ la kunventago prezenti al la Estraro siajn opiniojn. Ĉi tiuj membroj estas registrataj en la kvorumon, kaj iliaj voĉoj en la kvanton de la voĉoj.
8.5. Decidoj de Ĝenerala membrokunveno estas akceptataj per simpla voĉa plimulto de la partoprenantoj, krom en la kazoj antaŭviditaj en punktoj 8.1.2 kaj 8.1.6 de ĉi tiu Statuto, kiam la decidon akceptas ne pli malgranda ol 2/3-a parto de la kunvenanoj.
8.6. La Estraro de la Asocio povas okazigi forestan skriban Ĝeneralan membrokunvenon. La Estraro devas skribe informi la membrojn pri skriba Ĝenerala kunveno kaj noti templimon dum kiu la membroj devas prezenti sian opinion skribe al la Estraro kaj daton kiam la skriban Ĝeneralan kunvenon oni konsideru okazinta, se formiĝos kvorumo de la partoprenantoj.
La membroj dum la skriba kunveno voĉdonas skribe (la Asocia Estraro rajtas pretigi skribajn voĉdonilojn). La decidon oni konsideras akceptita la tagon, kiu estas difinita en la mesaĝo de la Estraro. La sidejo de la Asocio estas konsiderata kiel la loko de la kunveno.

9. ESTRARO DE LA ASOCIO
9.1. La agadon de la Asocio strategie gvidas 7-persona Estraro de la Asocio. La Estraro estas kolegia gvidorgano de la Asocio.
9.2. La Estraro de la Asocio estas elektata por 3-jara oficperiodo. La Ĝenerala membrokunveno povas revoki estraranon, ankaŭ reelekti la samajn personojn por nova oficperiodo.
9.3. La Estraro de la Asocio:
9.3.1. kompilas agoprogramojn de la Asocio kaj difinas agoformojn;
9.3.2. solvas strategiajn demandojn ligitajn kun la mastruma kaj financa agado;
9.3.3. prezentas al la Ĝenerala membrokunveno raporton pri aktivado;
9.3.4. akceptas novajn membrojn;
9.3.5. elektas Ĝeneralan sekretarion kaj vicprezidanton de la Asocio;
9.3.6 konfirmas kandidatecon de redaktoro de la Asocia informilo.
9.3.7. kunvokas Ĝeneralan membrokunvenon de Asocio;
9.4. La Estraro de la Asocio siajn decidojn alprenas dum ĉeestaj kunsidoj aŭ koresponde. Kiam estas organizata koresponda kunsido, mutatis mutandis validas la punkto 6. de la Statuto. Kunsidojn de la Estraro kunvokas la Prezidanto de la Asocio. Decidojn la Estraro akceptas per voĉa plimulto. Ĉe egalvoĉa situacio decidas la voĉo de la Prezidanto.

10. PREZIDANTO, VICPREZIDANTO, ĜENERALA SEKRETARIO
10.1. La Prezidanto de la Asocio estas samtempe prezidanto de la Estraro. La Prezidanto de la Asocio estas unupersona gvidorgano de la Asocio. La Prezidanto de la Asocio plenumas jenajn funkciojn:
10.1.1. organizas la agadon de la Asocio kaj funkcias (subskribas kontraktojn) en la nomo de la Asocio;
10.1.2. dungas kaj maldungas oficistojn de la Asocio;
10.1.3. plenumas la decidojn de la membrokunvenoj kaj de la Estraro, administras operaciajn agoaferojn, plenumas aliajn funkciojn antaŭviditajn de leĝoaktoj;

10.1.4. malfermas kaj fermas kontojn en bankaj oficejoj;
10.1.5. pretigas projektojn de decidoj de Ĝeneralaj membrokunvenoj kaj akordigas ilin kun la Estraro;
10.1.6. kunvokas kaj organizas kunsidojn de la Estraro, pretigas kaj prezentas projektojn de la Estraraj decidoj.
10.1.7. konfirmas ĉiujn oficialajn dokumentojn ligitajn kun agado de la Asocio;
10.1.8. prezidas dum kunsidoj de la Estraro.
10.1.9. publikigas en la taggazeto “Lietuvos žinios” la publikajn informojn antaŭviditajn de leĝoaktoj;
10.1.10. donas al nova Asocia membro membrokarton de la Asocio.
10.2. Vicprezidanto de la Asocio ne estas gvidorgano de la Asocio.
Vicprezidanto de la Asocio plenumas jenajn funkciojn:
10.2.1. laŭ prokuro anstataŭas la Prezidanton, kiam tiu ne povas plenumi siajn devojn;
10.2.2. reprezentas la Asocion laŭ rajtigo de la Prezidanto.
10.3. Ĝenerala sekretario de la Asocio:
10.3.1. organizas la administran agadon de la Asocio;
10.3.2. informas la membrojn de la Asocio pri la agado de la Asocio, senrekompence prezentas dokumentojn kaj aliajn informojn al la membroj de la Asocio;
10.3.3. helpas al la Prezidanto efektivigi celojn de la Asocio, organizi ĝeneralajn membrokunvenojn kaj kunsidojn de la Estraro; kune kun la Prezidanto de la Asocio preparas jaran raporton de la Asocio;
10.3.4. financaj jarraportoj kaj ordigo de enspezoj kaj elspezoj de la Asocio eniras la devojn de ĝenerala sekretario, se ili ne estas komisiitaj al alia estrarano.

11. MONRIMEDOJ KAJ ENSPEZOJ, ORDO DE ELSPEZOJ
11.1. Monrimedojn de la Asocio konsistigas:
11.1.1. aliĝa kaj membrokotizo, starigita de Ĝenerala membrokunveno;
11.1.2. donacitaj (oferitaj) monrimedoj de fizikaj personoj, oferorganizaĵoj kaj bonfaraj fondusoj; subteno ricevita laŭ ordo antaŭvidita de leĝoaktoj;
11.1.3. aliaj leĝe ricevitaj monrimedoj.
11.2. Ŝtatpotencaj kaj ŝtatregaj institucioj, municipoj povas destini monrimedojn al la Asocio por efektivigo de ĝiaj celaj programoj, se la leĝoj ne antaŭvidas alie;
11.3. La havaĵo kaj monrimedoj de la Asocio devas esti uzataj por efektivigo de la celoj kaj taskoj antaŭviditaj en la Statuto;
11.4. Pri monrimedoj por agado de la Asocio disponas la Prezidanto de la Asocio.
11.5. La havaĵo de la Asocio estas fiksita en registrokajero. Pri ordigo de monrimedoj respondecas la Ĝenerala sekretario (se tio ne estas komisiita al alia estrarano).

12. KONTROLA ORDO DE FINANCA AGADO DE LA ASOCIO
12.1. Kontrolon de la financa agado de la Asocio plenumas Revizia komisiono de la Asocio, kiun la Ĝenerala kunveno elektas por trijara oficperiodo.
12.2. La prezidanto kaj Ĝenerala sekretario devas prezenti al la revizoroj, laŭ ilia postulo, librotenajn-financajn dokumentojn por kontrolo en sidejo de la Asocio mem aŭ sendi al ili ties kopiojn.
12.3. Ŝtataj kaj municipaj kontrolaj institucioj havas rajton kontroli la agadon de la Asocio laŭ la ordo difinita de la leĝaro.
12.4. La Prezidanto de la Asocio devas prezenti al la ŝtataj (municipaj) kontrolaj institucioj Asociajn dokumentojn postulatajn de ili.

13. ARBITRACIA KOMISIONO
13.1. Plendojn de membroj de la Asocio esploras Arbitracia komisiono, elektita de la Ĝenerala kunveno por trijara oficperiodo.
13.2. Arbitracian komisionon konsistigas tri personoj. elektitaj per simpla voĉplimulto. Tiuj ne povas esti estraranoj de la Asocio.
13.3. Arbitracia komisiono devas ne pli malfrue ol post du monatoj ekde ricevo de plendo esplori la plendon kaj sciigi al la plendinto sian verdikton.

14. ŜANĜO KAJ KOMPLETIGO DE LA ASOCIA STATUTO
14.1. Iniciatan rajton pri ŝanĝo aŭ kompletigo de la Statuto havas la Prezidanto, la Estraro kaj la Ĝenerala membrokunveno de la Asocio.
14.2. Ŝanĝojn kaj kompletigojn de la Statuto akceptas kaj konfirmas la Ĝenerala membrokunveno per du-triona voĉplimulto.
14.3. Ŝanĝoj kaj kompletigoj de Statuto jure ekvalidas ekde ilia registro laŭ la ordo antaŭvidita de la leĝaro.

15. FINIĜO DE ASOCIA AGADO
15.1. La agado de la Asocio povas finiĝi:
15.1.1. post kiam Ĝenerala membrokunveno laŭ la leĝaro kaj laŭ la ordo de la Statuto akceptas la decidon reorganizi la Asocion;
15.1.2. post kiam ĝenerala membrokunveno laŭ la leĝaro kaj laŭ la ordo de la Statuto akceptas la decidon likvidi la Asocion;
15.1.3. post kiam juĝa tribunalo akceptas decidon pri ĉesigo de la Asocia agado.
15.2. La restinta proprietaĵo de la Asocio, post laŭleĝa kontentigo de postuloj de kreditoroj kaj de la membroj pri parto de Asocia havaĵo, kiu ne superas aliĝan kaj membrokotizon, estas antaŭ forregistro el la Registro de juraj personoj transdonata al alia aŭ al aliaj publikaj juraj personoj. Tiujn difinas la Ĝenerala kunveno aŭ la tribunalo, akceptinta la decidon pri likvido de la Asocio.

Kursivaj lokoj en la teksto indikas alineojn, kie estis faritaj signifaj redaktoj de la origina projekto por ebligi aprobon de la statuto laŭ la litovia leĝaro. Por pli detala komparo, la origina teksto de la statuto legeblas ĉi tie.

Membra ensaluto

© 2008-2012 TEĴA